spekter.no>Publikasjoner>Makroanalyse av bemanning og produktivitet
i somatisk spesialisthelsetjeneste

Arbeidsgiverforeningen Spekter har i samarbeid med konsulentselskapet Deloitte utarbeidet en rapport om profesjonsstrukturen og produktivitet og effektivitet per lege- og sykepleierårsverk i Norge og andre europeiske land.

Analysen viser til dels store forskjeller mellom landene, spesielt når det gjelder produktivitet og effektivitet.

Hovedfunnene i analysen

Norge har de høyeste helseutgiftene per innbygger. Sammenlignet med de andre landene i rapporten har Norge de høyeste helseutgiftene per innbygger, 4.354 USD. Norge har 32 prosent høyere helseutgifter enn Finland, som er lavest.

 1. Norsk helsevesen har høyest dekningsgrad av helsepersonell, men færrest antall utskrevne pasienter:

  Det brukes mye ressurser på norsk helsevesen, noe som gir Norge en høy dekningsgrad av helsepersonell tilgjengelig for befolkningen. Norge har for eksempel hele 79 prosent flere ansatte i helsesektoren enn Finland i forhold til befolkningsstørrelse. Samtidig ser vi at produktiviteten og effektiviteten målt i antall utskrevne pasienter er lavest i Norge. Som et eksempel ser vi at Norge og Danmark har tilnærmet lik dekningsgrad, men at Danmark har 13 prosent flere utskrevne pasienter enn Norge pr. 100 000 innbyggere.

 2. Høyest legedekning, men lavest legeproduktivitet

  Norge har en av de høyeste dekningsgradene av leger ved somatiske sykehus (182 per 100.000 innbyggere), men vi har samtidig lavest antall utskrevne pasienter per legeårsverk. Ser vi på Finland har de hele 78 prosent flere utskrevne pasienter per legeårsverk enn Norge, samtidig som de ligger lavest på legedekning i befolkningen og har den laveste andelen leger av totale årsverk på somatiske sykehus.

 3. Tyske pleiere er de mest effektive

  Tyskland har lavest dekningsgrad av pleiepersonell ansatt ved somatiske sykehus, men er til gjengjeld det mest produktive av landene i undersøkelsen med 52 utskrevne pasienter per pleierårsverk sammenlignet med 28 utskrevne pasienter per pleierårsverk i Norge, en forskjell på 85 prosent.

 4. Ikke store forskjeller på personellsammensetting

  På et makronivå ser vi at personellsammensetningen på vanlige sykehus i de ulike landene er relativt lik fordelt på leger (13-16 %), sykepleiere og jordmødre (35-42 %) samt assisterende pleiere og barnepleiere 3-12 %). Tyskland har en overvekt av leger og sykepleiere/jordmødre, mens Finland har størst andel assisterende pleiere og barnepleiere av alle landene.

 5. De mest produktive norske sykehusene kan måle seg med de beste landene

  Det er store variasjoner i produktivitet mellom norske sykehus, men de beste norske sykehusene ligger over både Skottland, Danmark og Tyskland når det gjelder produktivitet. På et makronivå ligger likevel finske sykehus 21 prosent høyere enn det mest produktive norske sykehus.