spekter.no>Publikasjoner>Utviklingen av offentlig tjenestepensjon (Fafo-rapport 492-2005)

Denne rapporten forsøker å belyse framtidige utviklingstrekk for offentlig tjenestepensjon, sett i lys av endringer både i nasjonale rammebetingelser som påvirker tjenestepensjonen og internasjonale trender.

Utvikling av offentlig tjenestepensjonRapporten tar sikte på å oppfylle følgende:

 • Identifisere de faktorene som kan antas å ha betydning for tjenestepensjonsordningene og førtidspensjonssystemet
 • Beskrive viktige endringstrekk i disse
 • Kartlegge og/eller beregne eventuelle endringers antatte betydning

Den er inndelt i fem hoveddeler som beskriver og dels drøfter:

 1. Dagens tjenestepensjonsordning
 2. Utvikling i viktige rammevilkår som følge av endringer i lov- og avtaleverk
 3. Endringer i de pensjonsrelaterte omgivelsene
 4. Pensjon i et europeisk perspektiv
 5. Mulige framtidige modeller for tjenestepensjoner og førtidspensjon

Viktige stikkord i rapporten er:

 • Tjenestepensjon
 • Offentlig/privat tjenestepensjon
 • Ny folketryd/modernisert folketrygd/folketrygden
 • Tidligpensjon/førtidspensjon
 • Avtalefestet pensjon (AFP)
 • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
 • Livsforsikring
 • Pensjonskasser
 • Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
 • Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Bruttoordning/Nettoordning
 • Arbeidstakerinnflytelse
 • Finansieringssystem
 • Rettigheter ved jobbskifte
 • Rammevilkår
 • Endringer i lov- og avtaleverk
 • Pensjonsopptjening
 • Pensjonsgrunnlag
 • Premiekostnader
 • Ytelsesbasert tjenestepensjon/ordninger
 • Innskuddsbasert tjenestepensjon/ordninger
 • Pensjonsforliket
 • Pensjonskommisjonen
 • Stortingsmelding 12 (2004-2005)
 • NOU 2004:1
 • Tariffesting av tjenestepensjonsordninger
 • Pensjonsreform (i Europa)

Rapporten (2005-492) er utarbeidet av Geir Veland, Tove Midtsundstad og Jon M. Hippe, Fafo.