spekter.no>Publikasjoner>Utdanning for velferd (Meld. St. 13 (2011-2012))

Helse- og sosialfagutdanningene trenger en kraftig fornying for å kunne tilby den kompetansen samfunnet vil trenge i framtida. Det var hovedbudskapet fra statsråd Tora Aasland da regjeringen i dag la fram Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd: Samspill i praksis.

Meld. St. 13 (2011-2012)– Mer velferd krever nye helse- og sosialfaglige utdanninger som er bedre tilpasset samfunnets behov. Studenter vil i framtida møte mer relevante utdanninger som gir dem et bedre grunnlag for yrkesutøvelsen gjennom felles læring og praksis sammen med andre utdanninger, sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.

Økningen i antall eldre i årene framover vil by på store utfordringer for helse- og omsorgstjenestene. Samtidig står stadig flere i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Pågangen til barnevern, familievern og krisesentre øker også. Regjeringen har derfor satt i verk en rekke reformer for å skape bedre tjenester, blant annet innenfor NAV, samhandling og innen barnevernet.