spekter.no>Publikasjoner>Rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe 2012

Pensjonspolitisk arbeidsgruppe ble etablert som en undergruppe til Arbeids- og pensjonspolitisk råd i 2009.

Rapporten "Uttak av pensjon og yrkesaktivitet blant eldre - status og utviklingstrekk" oppsummerer statistikk og analyser av utviklingen i pensjoneringsatferd, yrkesaktivitet og inntektsutvikling i den eldre befolkningen til og med 2011, eller så langt det foreligger statistikk på ulike områder.

Et viktig formål med rapporten er å se nærmere på hvordan pensjonsreformen har påvirket pensjonsuttak og sysselsetting.