spekter.no>Publikasjoner>Investering i samferdsel gir ikke stort press norsk økonomi

Utbygging av et moderne veg- og jernbanenett vil kun gi moderate pressvirkninger i økonomien.

På oppdrag fra Spekter har Oslo Economics belyst pressvirkninger av å bygge ut et moderne stamveg- og jernbanenettet i løpet av 20 år. Analysen er basert på offentlig statistikk, en egen modellberegning av pressvirkningene av økte årlige samferdselsinvesteringer utført av Statistisk sentralbyrå (SSB), og intervjuer med sentrale aktører i anleggssektoren.

Modellberegning fra SSB viser moderat prispress, selv for sterkt forserte investeringer. Modelleringen bygger på konservative forutsetninger om tilgang på utenlandsk arbeidskraft, noe som i sum kan overvurdere pressvirkningene av økte samferdselsinvesteringer.

Les hele rapporten her: 

Les også SSB sin artikkel: Samferdselsinvesteringer gir beskjedent press i økonomien