spekter.no>Publikasjoner>Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Norge kan få raskere og mer utbygging av jernbaneinfrastruktur ved å endre finansieringsmodellen. Det viser en rapport som Econ Pöyry har utarbeidet for Spekter.

På oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter har Econ Pöyry utarbeidet rapporten:"Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur". Denne peker på alternative og bedre måter å organisere finansieringen av den framtidige infrastrukturutbyggingen og vedlikeholdet på jernbanen.

Etterslep i investeringer på jernbanesektoren

Rapporten viser at dagens bevilgningssystem ikke ivaretar behovene. Det er et betydelig etterslep på investeringer i jernbanesektoren. Samtidig er jernbane i dag den eneste infrastruktursektoren som er 100 prosent avhengig av statlig finansiering. På andre infrastrukturområder har man åpnet opp for ulike typer brukerfinansiering.

Alternative finansieringsformer

I sin rapport peker Econ på ulike modeller som alle kan bidra til å øke og forbedre investeringene i jernbanesektoren. Blant de modellene Econ har vurdert er:

  • Prosjektfinansiering
  • Offentlig-privat samarbeid (OPS)
  • Fondsordning
  • Foretaksorganisering

ECONs vurdering er at alle disse modellene kan gi åpning for brukerfinansiering. Alle modellene kan også gi økt fleksibilitet mht helhet i jernbanefinansieringen.

Særlig peker foretaksorganisering av Jernbaneverket seg ut som en aktuell modell. Dette vil gi nødvendig fleksibilitet i valg av finansieringsformer og en beslutningsstruktur tilpasset styringssignaler fra både markedet og samfunnet.

Foretaksorganisering vil også ha fordeler både ved at det åpner for lånefinansiering av jernbaneinvesteringer og medfinansiering fra jernbaneselskapene.

Adgang til brukerfinansiering kan føre til økte investeringer i jernbaneinfrastruktur. ECONs beregninger viser at disse investeringene i lite grad vil fortrenge andre offentlige investeringer og i liten grad begrense framtidig handlefrihet i finanspolitikken.