spekter.no>Publikasjoner>NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III

I Banklovkommisjonens utredning nr. 26, NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II ble det fremlagt utkast til lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring (tjenestepensjonsloven) tilpasset ny alderspensjon i folketrygden. Banklovkommisjonens utredning nr. 27 gjelder forholdet mellom den nye tjenestepensjonsloven og eksisterende ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger og hvilke virkninger tjenestepensjonsloven skal gis i forhold til opptjent pensjon og ny pensjonsopptjening i eksisterende pensjonsordninger.