spekter.no>Publikasjoner>InterCity som case for nytteberegninger

Samfunnet investerer hvert år store beløp i samferdselsinfrastruktur i form av veger og jernbane. Som grunnlag for å avgjøre hvilke investeringer som skal prioriteres, beregnes både samlede kostnader og tilsvarende samfunnsnytte. Oslo Economics illustrerer her, på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter, en utvidet beregning av samlet samfunnsnytte av jernbanens InterCity-nett. Tradisjonelle effekter suppleres med videre effekter av verdi for samfunnet.

Et moderne InterCity-tilbud med utgangspunkt i Dovrebanen, Ringeriksbanen, Vestfoldbanen og Østfoldbanen vil dekke en befolkning på om lag to millioner mennesker i nær framtid, og anses som den miljøvennlige måten å realisere et felles bo- og arbeidsmarked på Østlandet. Den nylige publiserte InterCity-utredningen viser at en rask utbygging av InterCity-nettet er mulig, men også at prissatt nytte er lavere enn kostnadene. Det er reist innvendinger mot at sentrale faktorer er utelatt, selv om InterCity-utredningen også har tilleggsanalyser utover de tradisjonelle.

Samfunnsøkonomiske gevinster er summen av samfunnets positive effekter fratrukket negative effekter, samt fratrukket kostnader forbundet med drift og investeringer i selve prosjektet. Med dagens utbyggingstempo vil InterCity-nettet først være ferdig i 2046. Dette gir en netto gevinst med våre anslag på 48 mrd kr, differansen mellom en samlet nytte på 96 mrd kr og en kostnad på 48 mrd kr i levetiden. Kroneverdiene for de respektive effektene er oppgitt 2012-kroner, og alle størrelser er oppgitt som nåverdier.

Konsekvensen av å inkludere høyere vekstanslag og flere effekter enn tradisjonelt er at en investering i InterCity-nettet i landets mest befolkede område gir samfunnsgevinster som overstiger kostnadene. Gitt at et investeringstiltak er lønnsomt blir det enda mer lønnsomt hvis det realiseres raskt.

22 milliarder kroner økt nytte ved rask gjennomføring

Samme analyse er gjort for en sluttføring av prosjektet i 2023. InterCity-utredningen har vist at en slik utbyggingstakt er mulig. Samfunnets gevinster av å ferdigstille InterCity-nettet i 2023 er anslått til 140 mrd kr, mens nåverdien av samfunnets kostnader er anslått til 70 mrd. Dette gir en netto nytte på 70 mrd kr. Gevinsten av en forsering fra 2046 til 2023 er forskjellen på en netto nytte på 48 mrd kr og en netto nytte på 70 mrd kr, det vil si 22 mrd kr gitt de valgte forutsetningene.

Les også Oslo Economics' Erik Magnus Sæther og Håkon Hagtvet sin artikkel "Investering i veg og bane for framtidas behov: InterCity som case for nytteberegninger" i