spekter.no>Publikasjoner>Aspekter ved arbeidskamp (Fafo-rapport 398-2002)

I denne rapporten er den overgripende problemstillingen å belyse om det har skjedd vesentlige endringer i planlegging og gjennomføring av arbeidskonflikter de siste tiårene. Rapporten er todelt hvor den første delen konsentrerer seg om de generelle utviklingstrekkene rundt arbeidskamp de siste 30 år. Del to går mer spesifikt inn på arbeidskamp i helsevesenet.

Aspekter ved arbeidskampRapporten forsøker å gi et innblikk i om og eventuelt hvordan virkemiddelbruken rundt arbeidskonflikter har endret seg. Den tar særlig opp utviklingen av punktstreik til erstatning for full plassoppsigelse som var den vanlige formen for streik tidligere.

Rapporten går også inn på hvordan partene avklarer og eventuelt benytter dispensasjoner under konflikt og hvordan praktiseringen av dispensasjoner også har endret seg i den angitte tidsepoken. I del to går rapporten spesifikt inn på hvordan ulik praksis rundt dispensasjonssøknader innenfor helsesektoren også påvirker ansvarsforhold knyttet til vurdering av pasientsikkerhet, beredskapsordninger, helsetilsynets rolle ved arbeidskonflikt og andre helsefaglige spørsmål.

Viktige stikkord i rapporten er:

 • Arbeidskonflikt
 • Arbeidskamp/partiell arbeidskamp
 • Streik
 • Lockout
 • Plassoppsigelse/full plassoppsigelse/begrenset plassoppsigelse
 • Plassfratredelse
 • Punktstreik/Målrettet streik
 • Arbeid under konflikt
 • Sympatiaksjoner
 • Tvungen lønnsnemnd
 • Forhandlinger
 • Dispensasjonssøknader:
  • situasjonsbetingede dispensasjonssøknader
  • tidsavgrensede dispensasjonssøknader
  • dispensasjoner for personer, funksjoner og situasjoner
 • Dispensasjonspraksis
 • Faglig ansvar ved sykehus ved dispensasjonsbehandling
 • Arbeidskamp i helsevesenet

Rapporten (2002-398) er utarbeidet av Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke, Fafo.