spekter.no>Publikasjoner>Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035

Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012

Rapporten "Arbeidsmarkedet for sosial- og helsepersonell fram mot 2035" av Kristian Roksvaag og Inger Texmon presenterer oppdaterte beregninger av tilbud av og etterspørsel etter ulike typer helse- og sosialpersonell fram mot 2035. Tilbudet er beregnet under forutsetning av at opptaket av studenter og fullføringsgrader holder seg på samme nivå som i 2010.

Arbeidet er utført på oppdrag fra Helsedirektoratet.