spekter.no>Arbeidsgiverne samlet om å ikke støtte foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven
Kristin Juliussen er analyse og utredningsdirektør i Spekter, og har vært Spekters representant i utvalget.
Kristin Juliussen er analyse og utredningsdirektør i Spekter, og har vært Spekters representant i utvalget.

En grundig kartlegging konkluderer med stor stabilitet i norsk arbeidsliv. NHO, KS, Virke og Spekter ser derfor ikke behov for endringer i arbeidsmiljøloven nå.

Utvalget om fremtidens arbeidsliv fikk i 2019 i oppgave å foreta en grundig kartlegging av utviklingen i norsk arbeidsliv. Utvalget skulle også vurdere behovet for å endre arbeidsmiljøloven når det gjelder tilknytningsformer og virksomhetsorganisering. Utvalget har bestått av de åtte største hovedorganisasjonene i arbeidslivet, samt personer med kompetanse innen juss, samfunnsfag og samfunnsøkonomi. Advokat Jan Fougner har ledet utvalget.

Med bakgrunn i et bredt og solid kunnskapsgrunnlag, har et samlet utvalg stilt seg bak følgende konklusjoner:

  • Hovedbildet er at bruken av alternative tilknytningsformer, som midlertidig ansettelse og innleie, er beskjeden og stabil i Norge.

  • Andelen selvstendige og bruken av midlertidig ansettelse har gått ned de siste 10-20 årene.

  • Norge har blant de strengeste reguleringene i OECD av midlertidig ansettelse og andre kortvarige tilknytningsformer som innleie.

  • Norge står i en positiv særstilling når det gjelder å komme gjennom kriser, det vises til finanskrisen og til koronapandemien. Et annet eksempel er oppmerksomheten internasjonalt mot tendenser til polarisering og todeling av arbeidsmarkedet. I Norge ser vi ikke det samme.

 
Med bakgrunn i disse tydelige konklusjonene, mener en samlet arbeidsgiverside i utvalget at det ikke er behov for å gjennomføre endringer i arbeidsmiljøloven, slik de andre medlemmene har foreslått.

Medlemmene fra NHO, KS, Virke og Spekter står samlet bak følgende vurderinger;

  •  Det foreligger ingen dokumentasjon på at det er behov for å foreta endringer av arbeidsmiljøloven nå. En gjennomgang av rettspraksis viser snarere at arbeidsmiljøloven er en robust lov som har en innebygget dynamikk – den skal tolkes i lys av samfunnsutviklingen.
  • Lager vi nye regler basert på en uklar bekymring, en føre-var tanke, er det også vanskelig å lage regler som treffer godt. Rett og slett fordi vi mangler de konkrete eksemplene på hva vi vil regulere.  Vi risikerer å lage kompliserende regler for virksomhetene slik de driver i dag.

  • Arbeidsgiversidens medlemmer i utvalget har på grunnlag av fakta, forskning, statistikk og domstolpraksis kommet til at det ikke er formålstjenlig å lage nye reguleringer.

Her finner du utvalgets rapport - NOU 2021:9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv - Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Utvalget har egen nettside, som du finner her

Til mediene:

For ytterligere kommentarer, kontakt Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk, på tlf. 988 41 531, eller e-post: gunnar.larsen@spekter.no