spekter.no>Pensjon og permittering

Her forklarer Spekter kort om hvordan pensjon bør håndteres i forbindelse med permittering.

Hva bør virksomheten gjøre?

Spekter anbefaler sine medlemsbedrifter å undersøke hva som er regulert om permittering i sine pensjonsordninger, alternativt direkte med pensjonsleverandør. Dersom ordningen ikke er tydelig på dette, kan virksomheten kontakte sin pensjonsleverandør for å undersøke mulighetene for å sikre at permitterte arbeidstakere beholder sitt medlemskap i perioden de er permittert. Dette bør gjøres før permittering iverksettes.

Inngår permitteringsytelser i pensjonsgrunnlaget?

Lønn som utbetales av arbeidsgiver inngår i pensjonsgrunnlaget, som utgjør grunnlaget for pensjonsinnskudd og pensjonssparing. Dette omfatter også lønn arbeidsgiver betaler i lønnspliktperioden etter at permittering er iverksatt. Merk at lønnspliktperioden er foreslått redusert fra 15 til 2 dager.

Les mer om permitteringsregler her

Etter utløpet av arbeidsgivers lønnsplikt, må permitterte arbeidstakere søke om dagpenger fra NAV. Det beregnes ikke pensjon etter arbeidsgivers pensjonsordning på dagpengeytelser fra NAV.

Hva skjer med permitterte arbeidstakeres medlemskap i virksomhetens pensjonsordning?

Hvorvidt ansatte beholder sitt medlemskap så lenge permitteringen gjelder, vil bero på hva som er regulert i pensjonsavtalen virksomheten har inngått med sin pensjonsleverandør.

Samtlige pensjonslover (innskudds-, foretaks-, og tjenestepensjonsloven) gir arbeidsgiver anledning til å fastsette i pensjonsordningens regelverk at arbeidstakere som er permitterte skal være medlem av pensjonsordningen den tiden de er permittert. En slik ordning innebærer at permitterte arbeidstakere beholder sitt medlemskap i perioden de er permittert, men at pensjonssparingen settes på pause i samme periode. De fleste pensjonsleverandører har pensjonsavtaler som sikrer at permitterte arbeidstakere beholder sitt medlemskap under permittering.

I motsatt fall, vil permitterte arbeidstakere meldes ut av pensjonsordningen etter utløpet av arbeidsgivers lønnsplikt. Ved utmelding vil arbeidstaker motta et pensjonskapitalbevis eller lignende dokumentasjon som sikrer medlemmets rett til opptjent pensjon. Arbeidstakere som er utmeldt av ordningen må meldes inn i virksomhetens pensjonsordning på nytt når de returnerer til arbeid etter permitteringen. Dette kan være tungvint, både for virksomheten og pensjonsleverandøren. Utmelding kan også medføre at arbeidstaker mister ulike dekninger som følger av pensjonsordningen, for eksempel knyttet til uførhet eller etterlattepensjon. Dette vil avhenge av pensjonsordningens nærmere vilkår.

Dersom arbeidstaker meldes ut av en lukket privat pensjonsordning i forbindelse med permittering, kan ikke arbeidstakeren meldes inn i den lukkede private ordningen igjen når vedkommende returnerer til arbeid. Arbeidstakeren vil da måtte meldes inn i den ellers gjeldende tjenestepensjonsordningen til virksomheten.

Arbeidstakere som har offentlig tjenestepensjonsordning i KLP

Vedtektene for offentlig tjenestepensjonsordning i KLP opererer med en måneds frist før en arbeidstaker meldes ut av en pensjonsordning. Arbeidstakere som omfattes av pensjonsordning i KLP og som blir permittert med en varighet på under en måned vil derfor ikke bli utmeldt av pensjonsordningen. Permittering som varer utover en måned, vil imidlertid i utgangspunktet innebære at arbeidstakere blir meldt ut av pensjonsordningen.  

Les mer om dette hos KLP 

Arbeidstakere som har pensjonsordning i SPK (Statens pensjonskasse)

Permitterte arbeidstakere som omfattes av pensjonsordning hos Statens pensjonskasse, vil beholde sitt medlemskap i pensjonsordningen. Permitteringer som varer under en måned skal ikke rapporteres til Statens pensjonskasse. For permitteringer som varer utover en måned, skal arbeidsgiver rapportere dette som permisjon uten lønn, slik at arbeidstakerne sikres medlemskap. Merk likevel at arbeidstakere som omfattes av pensjonsordningen for apotekvirksomhet vil meldes ut av apotekordningen i forbindelse med permittering. Utmeldingen rapporteres fra det tidspunktet permitteringen starter.

Les mer hos SPK 

AFP

Så lenge permitteringen er innenfor rammene av permitteringslønnsloven med tilhørende forskrift, opparbeides ansiennitet i AFP-ordningen, forutsatt at man hadde gjort dette om man ikke var permittert. Dette gjelder også dersom man er permittert på uttakstidspunktet, de tre siste år før uttak, eller i ansiennitetsperioden. Permitterte arbeidstakere ansees som ansatt og reell arbeidstaker under permitteringen og kan dermed både søke om og starte uttak av AFP.