spekter.no>Omsorgspenger og sykepenger ved fravær grunnet koronapandemien

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Ansatte som blir syke/fraværende på grunn av koronaviruset har dermed krav på sykepenger. Ordningen med omsorgspenger utvides også i forbindelse med pandemien.

Nyttig informasjon fra NAV finner du på deres nettsider  

En ansatt som vurderes som smittefarlig etter en medisinsk vurdering, kan ha krav på sykepenger. Ansatte som helsemyndighetene har pålagt karantene kan ha rett til sykepenger dersom karantenen innebærer at de ikke kan jobbe. Dette gjelder også dersom kommunelegen har pålagt vedkommende karantene.

Dersom arbeidstaker isolerer seg frivillig, uten at det foreligger smitte, mistanke om smitte eller er i henhold til helsemyndighetenes karantenepålegg, vil det ikke foreligge rett på sykepenger.

Staten tar mer av sykelønnkostnaden under koronapandemien

Den 20. mars 2020 vedtok regjeringen forskrift om endringer i reglene om sykepenger, sett i lys av pågående koronapandemi. Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien er med virkning fra og med mandag 16. mars 2020 redusert fra 16 dager til tre dager. NAV dekker også sykepenger for frilansere og selvstendig næringsdrivende fra og med dag fire (mot tidligere fra dag 17), med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

Alle arbeidsgivere som betaler lønn i en arbeidsgiverperiode kan derfor, med virkning fra 16. mars 2020, kreve refusjon fra dag fire til dag 16 i sykefraværet. For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon fra trygden, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien. Refusjonskravet må fremmes senest ni måneder etter den måneden lønnen ble utbetalt.

Regjeringen arbeider for tiden med å etablere en refusjonsordning som vil komme på plass så fort som mulig. Regelendringene over vil kun gjelde for 2020.

Folketrygdloven gir arbeidstaker rett på lønn i arbeidsgiverperioden oppad begrenset til 6 G (1 G er for tiden NOK 99 858). Etter arbeidsgiverperioden betaler NAV sykepenger, men oppad begrenset til 6 G. Samtlige virksomheter som har overenskomst i Spekter vil imidlertid være bundet av forpliktelser om å sikre den ansatte full lønn, det vil si uten inntektsbegrensningen på 6G, i arbeidsgiverperioden og sykepengeperioden. For øvrig kan ytterligere rettigheter være regulert i den enkelte virksomhets overenskomst. Betalingene vil skje så snart NAV har på plass en teknisk løsning.

Utvidet rett til egenmelding

NAV har fått adgang til å fravike kravet om legeerklæring ved sykefravær utover tre dager. Fra og med 16. mars 2020 har arbeidstakere rett til å bruke egenmelding for opptil 16 kalenderdager fra første fraværsdag ved koronarelatert sykefravær, dvs. hele den tidligere arbeidsgiverperioden.

Kravet om at arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å nytte egenmelding er også endret. Egenmelding kan fra og med 16. mars 2020 nyttes når arbeidstakeren har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire uker. 

Hva skjer hvis familiemedlemmer er syke, og den ansatte ikke kan møte på jobb?

Dersom barnet til arbeidstakeren eller andre i husstanden til arbeidstakeren er i karantene/hjemme uten at de er syke eller har fått påvist koronavirus, og dette gjør at arbeidstakeren må være borte fra arbeid, har arbeidstakeren ikke rett til sykmelding og dermed sykepenger. Men dersom arbeidstakeren er hjemme fordi barnet eller andre i husstanden er syke, kan arbeidstakeren ha rett til sykmelding fordi vedkommende arbeidstaker selv kan være smittet. Les mer om karantene og isolasjon på helsenorge.no

NAV har i sin veiledning til gjort oppmerksom på at hjemmekontor kan være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.

Antall dager med omsorgspenger utvides

Selv om fravær grunnet stengte skoler og barnehager ikke medfører rett til sykepenger, gir det foreldre rett til å bruke omsorgspenger (såkalte «hjemme med sykt barn-dager»).

Ordningen med omsorgspenger er med virkning fra og med fredag 13. mars 2020 oppjustert, slik at det antall dager som fremgår av folketrygdloven § 9-6 første og annet ledd er doblet. Den nye ordningen betyr at de aktuelle dagene med omsorgspenger er følgende for 2020:

  • Arbeidstakere med ett eller to barn som er 12 år eller yngre: 20 omsorgsdager
  • Dersom arbeidstaker har tre eller flere barn som er 12 år eller yngre: 30 omsorgsdager
  • Arbeidstaker er alene om omsorgen: Henholdsvis 40 og 60 omsorgsdager

Videre så kan dager med omsorgspenger overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av koronapandemien.

Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger er med virkning fra og med fredag 13. mars 2020 redusert fra 16 dager til tre dager. Fra samme virkningstidspunkt har selvstendig næringsdrivende og frilansere krav på omsorgspenger fra og med dag 4.

Arbeidsgiver forskutterer omsorgspengene og kan kreve refusjon fra NAV for det antall dager som overstiger tre. Utbetaling og beregning av omsorgspenger skjer etter de samme bestemmelser som gjelder for sykepenger. Virksomheter som har overenskomst i Spekter vil være bundet av forpliktelser om å sikre den ansatte full lønn i arbeidsgiverperioden og omsorgspengeperioden, dersom dette er regulert i den enkelte overenskomst.

Regelendringene over vil kun gjelde for 2020.

Ansatte uten sykepengerettigheter som blir satt i karantene

Rett til sykepenger forutsetter at vilkårene for sykepenger i folketrygdloven er oppfylt. Ansatte som ikke har rett til sykepenger etter folketrygdlovens regler, vil derfor heller ikke ha rett til sykepenger dersom de blir syke, har mistanke om sykdom eller som må være borte fra arbeidet på grunn av koronaviruset. Dette vil f. eks omfatte ansatte som har nådd maksdato og ikke har opptjent seg rett til sykepenger i ny arbeidsgiverperiode, og ansatte som på grunn av alder ikke har rett til sykepenger etter folketrygdlovens regler.

Dersom arbeidsgiver gjennom styringsretten pålegger ansatte karantene og den ansatte ikke kan jobbe hjemmefra, vil den ansatte ha rett til lønn som normalt.

For øvrig bør det vurderes om ansatte i slike tilfeller kan ta ut avspasering eller feriedager. Arbeidsgiver kan også vurdere å innvilge velferdspermisjon.

Fravær som følge av pålagt karantene vil anses som gyldig fravær i arbeidsforholdet. Arbeidsgiver bør registrere fravær knyttet til korona i sine systemer.