spekter.no>Høring i Helse- og omsorgskomiteen: Etterlyste tiltak for effektivisering og samhandling
Kim Hannisdal og Odd Erik Stende representerte Spekter i Helse- og Omsorgskomiteens høring om Statsbudsjettet 2020
Kim Hannisdal og Odd Erik Stende representerte Spekter i Helse- og Omsorgskomiteens høring om Statsbudsjettet 2020

Budsjettåret 2020 blir et krevende år for sykehusene og helsetjenesten, og kravet til omstilling og effektivisering øker. Det var Spekters hovedbudskap under høringen i Stortingets helse- og omsorgskomite om Statsbudsjettet for 2020 der spesialrådgiver Kim Hannisdal og fagsjef Odd Erik Stende deltok.

Det ligger det an til en realvekst i sykehussektoren på 0,2 prosent når det er korrigert for virkningen av pris- og lønnsvekst, ABE-reformen og demografiske utvikling. Det kan være vanskelig å beregne, det er flere usikkerhetsmomenter her. Ikke minst knytter det seg usikkerhet til kostnader til dyre legemidler og mer persontilpasset behandling.

- Realvekst eller ikke, situasjonen vil uansett stille høye krav til ledere og ansatte om effektivisering og omstilling. Spekter ser lite i budsjettproposisjonen som stimulerer til dette. Det er et økende gap mellom det utfordringsbildet helsetjenesten står overfor, med flere eldre og kronikere, knapphet på helsepersonell og redusert økonomisk vekst, og tydelige tiltak som gjør den i stand til å møte dem og gi pasientene et godt og likeverdig tilbud. Det bekymrer oss, sa Hannisdal.

Personell er den viktigste innsatsfaktoren

Spekter mener ikke at ABE-reformen gir noe avgjørende bidrag i å ruste helsetjenesten for en mer utfordrende fremtid, og mener den bør evalueres. I høringen etterlyste Spekter andre tiltak som kan gi effektiviseringsgevinst.

- Det er personell som er helsesektorens viktigste innsatsfaktor, og det finnes et stort potensial til mer effektiv drift hvis arbeidstidsbestemmelsene tilpasses bedre til driftsbehovene. Spekter har derfor ved flere anledninger tatt til orde for at Arbeidstidsutvalgets forslag bør gjennomføres, sa Hannisdal.

Styrket samhandling og bidrag fra helsenæringen er av stor betydning for helsetjenestens langsiktige bærekraft. Spekter savner mer konkrete initiativ og tiltak på disse områdene i budsjettproposisjonen.

Styrket helsenæring øker bærekraften

 - Helsenæringsmeldingen ble fremlagt i april, og vi ser ingen tydelig sammenheng mellom planen og det vi vinner i budsjettet. Både på dette området og på samhandling vises det til Nasjonal helse- og sykehusplan som kommer om ikke så lenge, og det gjør at forventningene til hva planen kan inneholde, for vi finner lite av tiltak og initiativ i statsbudsjettet, sa Hannisdal. 

Les hele Spekters budsjettinnspill her: 

Se høringen på Stortingets Nett-TV