spekter.no>Etterlyser tydeligere likestillingstiltak
  • Arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl i Spekter
    Arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl i Spekter
  • Direktør Tore Eugen Kvalheim i Spekter
    Direktør Tore Eugen Kvalheim i Spekter

- Regjeringen beskriver likestillingsutfordringene på en god måte, men vi savner tiltak som bedre kan bidra til likestilling mellom kvinner og menn, sa Spekters Anne Turid Wikdahl og Tore Eugen Kvalheim under stortingshøringen om likestillingsmeldingen i dag.

Wikdahl og Kvalheim understreket at det er viktig for Spekters medlemmer at det føres en likestillingspolitikk som bidrar til å styrke tilknytningen til arbeidslivet, og dermed sikre at vi har nok bemanning også i fremtiden. 

De påpekte at særlig arbeidstidsbestemmelsen har betydning for å legge til rette for mer heltid, og at fedrekvoten igjen bør økes fra 10 til 14 uker.

Arbeidstidsutvalgets forslag bør realiseres

Arbeidstidsutvalget har i sin rapport kommet med forslag om arbeidstidsregler som er bedre tilpasset dagens arbeids- og samfunnsliv. Spekter mener forslagene bør implementeres i loven, for å sikre mer forutsigbar drift i virksomhetene, og fordi det kan bidra til å flere vil ønske å jobbe mer. Dette kan til en viss grad også  redusere behovet for deltid som skyldes helgearbeid. 

Utvalget foreslår blant annet at det skal kunne bli lettere å gå tidlig fra jobb for så å kunne gjøre noe arbeid på kveldene, uten at de blir ulovlig nattarbeid i lovens forstand. Det er positivt for mange småbarnsforeldre.

De foreslår også endringer i bestemmelsene om skift/turnusarbeid, som vil kunne påvirke arbeidet med å øke heltidsandelen positivt. Dette gjelder særlig den delen av deltidsandelen som skyldes helgearbeidet, som i følge offentlige utredninger er en av de viktigste årsakene til deltid i særlig helse- og omsorgssektoren.  

Fedrekvoten bør reverseres til 14 uker

Spekter mener det var  feil av regjeringen å redusere fedrekvoten fra 14 til 10 uker i 2014. Tall NAV offentliggjorte i november 2015 tyder på at menn nå tar ut mindre andel av den totale foreldrepengeperioden, og i så fall er det et tilbakeskritt for likestillingen. Når menn tar mindre pappaperm, blir kvinnene værende lenger hjemme, og deres tilknytning til arbeidslivet svekkes.

I høringen på Stortinget tok Spekter derfor til orde for at ordningen bør reverseres, samtidig som forslaget til unntaksordning som var på høring i fjor blir skrinlagt. Fravær av skatteklasse 2 og kontantstøtte vil sannsynligvis ytterligere styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet.

Les hele Spekters innspill her