spekter.no>Gode forslag fra Produktivitetskommisjonen

Produktivitetskommisjonen har mange gode forslag som vil kunne styrke produktivitetsveksten i norsk arbeidsliv, skriver Spekter i sitt høringssvar til kommisjonens andre rapport. Kommisjonen har fulgt opp flere av Spekters tidligere innspill.

I høringssvaret understreker Spekter behovet for å endre arbeidstidsordningene og pensjonssystemet for å stimulere til arbeid. Spekter peker også på at omfanget av kontroll og tilsyn må gjennomgås, og at anskaffelsesregelverket må forenkles.

Dersom produktivitetsutfordringene skal kunne møtes på nasjonalt nivå, må man samtidig se nærmere på hva som kan gjøres i den enkelte virksomhet når det gjelder kompetanseutvikling, produktivitetsutvikling og innovasjon. Etter vår vurdering, kunne Produktivitetskommisjonen gått lenger i drøfte dette. 

Les Spekters høringssvar her

Les også Spekters førstereaksjon på Produktivitetskommisjonens 2. rapport