spekter.no>Budsjetthøring i KUF-komiteen
Spesialrådgiver Trond Bergene og fagsjef Olav Kvam, Spekter
Spesialrådgiver Trond Bergene og fagsjef Olav Kvam, Spekter

- Det er bra at det satses på fag- og yrkes-opplæring, realfag og livslang læring, men Spekter etterlyser en tydeligere retning for fagskolene og høyere utdanning, sa Spekters representanter Trond Bergene og Olav Kvam til KUF-komiteen i budsjetthøringen 20. oktober.

Spekters medlemsvirksomheter representerer store arbeidsgivere som er avhengige av et godt utdanningssystem som bidrar til at norsk arbeidsliv får god tilgang til arbeidskraft med god og relevant kompetanse. I dette bildet er Spekter positiv til flere av satsingene i budsjettforslaget, men vi ser også noen områder som burde fått mer oppmerksomhet og med en enda tydeligere retning for utviklingen fremover.

Regjeringen har satt i gang svært mange prosesser på utdannings- og kompetansefeltet, og de fleste av disse prosessene støtter vi. Spekter mener at gode modeller for implementering må gis prioritet fremover.

Spekter foreslår at det i statsbudsjettet for 2016 må bevilges midler til:

  • å igangsette et arbeid med utgangspunkt i Ludvigsen-utvalgets anbefalinger
  • en satsing på fagskoler
  • oppfølgingen av Utdanning for velferd. Implementering av igangsatte prosesser må gis prioritet

Læreplasser

KUF- komiteen var opptatt av betydningen av størrelsen på lærlingetilskuddet og oppnåelse av forpliktelsene i samfunnskontrakten for flere læreplasser. Kvam og Bergene viste til at Spekters medlemsbedrifter generelt har nådd målet med 20 % økning i antall læreplasser, og at også andre områder enn økonomi har betydning for i hvilken grad man tar inn lærlinger. Spekters siste lærlingeundersøkelse, som er under publisering, viser for eksempel at samfunnsansvar og virksomhetenes behov for rekruttering av fagarbeidere i fremtiden spiller en stor rolle.

Se Spekters høringsinnspill på Stortingets nett-tv:

Høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité tirsdag 20. oktober 2015

Spekters notater til
Stortinget for
statsbudsjettet 2016