spekter.no>Vinterkonferansen 2014
Anne-Kari Bratten åpnet Vinterkonferansen og orienterte de 200 deltakerne om den politiske situasjonen og forventninger til ny regjering.
Anne-Kari Bratten åpnet Vinterkonferansen og orienterte de 200 deltakerne om den politiske situasjonen og forventninger til ny regjering.

Vinterkonferansen samlet over 200 fra Spekters medlemsvirksomheter. Spektersjef Anne-Kari Bratten åpnet konferansen med en orientering om hvilke konsekvenser regjeringsskiftet vil ha når det gjelder arbeidslivs- og arbeidsmarkedspolitikken for Spekters medlemmer.

Tro på den norske modellen

- Både den forrige regjeringen og den nye markerer i sine erklæringer at de vil sikre trepartssamarbeidet, IA-avtalen, sykelønnsordningen og basere seg på tett kontakt med partene, konstaterte hun.  - Arbeidslivspolitikken er ikke et politikkområde der vi vil se de store konfrontasjonene mellom partiene. Forskjellen ligger i virkemidlene fremfor målene.

- Når både den gamle og den nye regjeringen fremhever trepartsamarbeidet og den norske modellen, så er det fordi alle har sterk tro på denne måten å gjennomføre endringer på, sa Bratten. - Modellen har fungert når det gjelder å være føre var i viktige politiske spørsmål. Gjennom grundige prosesser for å få frem fakta og etablere felles virkelighetsoppfatninger har man til slutt klart å finne løsninger som er bærekraftige, som bl.a IA-avtalen og pensjonsreformen.

Ny IA i 2014

- Spekter tror en ny IA-avtale kommer på plass i løpet av våren, og at vi i denne vil få se en forenkling av regelverk og tiltak for å forstå kvinners sykefravær bedre. For Spekter er det også viktig at en ny IA-avtale i større grad vil bidra til å mobilisere mer arbeidskraft, understreket hun.

Behovsstyrt utdanningstilbud

Spekter mener at utdanningen i større grad enn i dag må reflektere de behov arbeidslivet har. - Vi ser at utdanningstilbudene har vokst enormt de siste årene, og vi har pekt på at det nå er på tiden å sette ned foten for ytterligere studietilbud. Dette har regjeringen også sett og de har i regjeringserklæringen gitt uttrykk for at de vil fryse strukturen på høyere utdanning, sa Anne-Kari Bratten. Les også Hvor høy skal utdanningen være? 

Private aktører er et viktig supplement

Den nye regjeringen har gått til valg på og skrevet mye i erklæringen om at flere private aktører skal tas i bruk i den offentlige oppgaveløsningen. - Spekter mener dette er sunt og vil bidra både til bedre kapasitetsutnyttelse, mer innovasjon og være et viktig supplement, sa Bratten.

Aldersgrenser engasjerer

Den nye arbeidsministeren har også hatt synspunkter på den såkalte 70-årsregelen i Arbeidsmiljøloven. - Spekter mener at den viktigste diskusjonen når det gjelder seniorpolitikk ikke er å få folk over 70 til å fortsette i arbeid. Vi mener at vi har mer enn nok utfordringer med å få folk til å jobbe etter at de har fylt 60 eller 62, og er enige med NHO, LO og UNIO om at 70-årsregelen må bestå, sa Bratten.

Må se politikkområdene i sammenheng

Bratten mener politikkområdene ikke må holdes hver for seg i den politiske debatten. - Man kan gjerne kalle det familiepolitikk når man reduserer pappapermisjonen, men det er ikke tvil om at dette vil få konsekvenser i arbeidslivspolitikken, sa hun. - Både fra IA-arbeidet og fra forskning om kvinners tilknytning til arbeidslivet, vet vi at jo lengre en arbeidstaker er borte fra arbeidet, jo mindre er sannsynligheten for at han eller hun gjeninntrer i full stilling.

Arbeidstidsutvalget

- Regjeringserklæringen viser at Spekter har fått fullt gjennomslag for kravet om et arbeidstidsutvalg, sa Bratten. - Regjeringen har sagt de skal sette ned et arbeidstidsutvalg og at de skal se på reglene for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden som vi mener i dag hindrer både heltidsstillinger og effektiv drift for virksomhetene. Les også fra Brattens foredrag på Vinterkonferansen 2012: Foreslår arbeidstidskommisjon 

Undersøkelser viser at to av tre i deltid sier de vil jobbe mer hvis arbeidstiden ble bedre tilpasset deres behov. - Den arbeidskraften de representerer kan vi ikke la stå uforløst på grunn av arbeidstidsbestemmelser som ikke er i tråd med dagens samfunn, arbeidsliv og familiestruktur. Spekter er utålmodige for å få arbeidet i gang, og håper Arbeidsministeren vil si mer om dette når han kommer til Vinterkonferansen i morgen, sa Bratten.

Etterlyser mer nyansert arbeidstidsdebatt

Direktør Anne Turid Wikdahl gikk nærmere inn på utfordringene med arbeidstid, og understreket viktigheten av at Regjeringen nå setter ned et arbeidstidsutvalg. - Spekters innspill til utvalget vil bl.a  være at arbeidstidsbestemmelsen må bidra til å mobilisere arbeidskraft, ivareta HMS-hensyn og hindre brudd på arbeidsmiljøloven, sa hun. Wikdahl gjennomgikk eksempler på lovbrudd og uhensiktsmessig drift fra medlemsvirksomhetene, og påpekte at det er viktig at medlemmene fortsatt bidrar med eksempler slik at debatten om arbeidstid blir ytterligere nyansert.

Arbeidsinnvandringen kan ikke løse arbeidskraftsutfordringene

Spekters sjeføkonom, Stein Gjerding gjennomgikk arbeidsinnvandringen i historisk og fremtidig perspektiv. - Arbeidsinnvandringen har vært et nødvendig supplement for arbeidskraften i Norge, konstaterte han. – Det er viktig at vi fremdeles sikrer arbeidsinnvandringen, men uten at vi gjør oss for sårbare. Han påpekte at hvis vi baserer oss på arbeidsinnvandringen skal løse arbeidskraftsutfordringene våre, vil det gi store konsekvenser hvis innvandringen avtar, sa han.