spekter.no>TBUs endelige rapport er klar
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Teknisk beregningsutvalg la i dag frem sin endelige hovedrapport foran hovedoppgjøret 2014. - Rapporten viser at de norske lønningene også i fjor økte betydelig mer enn hos våre konkurrenter. Svakere norske kroner gjennom 2013 bidro positivt til konkurranseevnen, men dette er en effekt vi allerede nå ser avtar. Det er derfor viktig at årets oppgjør føres i lys av målsettingen fra Holden-utvalget som innebærer at lønnsveksten nå må dempes, sier Spekters sjeføkonom Stein Gjerding.

Rapporten fra Teknisk Beregningsutvalg gir bl.a. oversikt over de senere års utvikling i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne. Siden forrige rapport i februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale, bl.a. tall for lønn etter kjønn og utdanning og for samlet lønns- og inntektsfordeling og oppdaterte tall for fjorårets lønnsvekst.  

For lønnstakere i gjennomsnitt anslår utvalget lønnsveksten til 3,9 prosent i 2013, som er lavere enn året før. Siden februar foreligger det oppdaterte lønnstall for enkelte grupper. For industrien i NHO-bedrifter var lønnsveksten i 2013 samlet 3,9 prosent, 3,5 prosent for arbeidere og 4,3 prosent for funksjonærer. For ansatte i helseforetakene var lønnsveksten 3,8 prosent og for ansatte i øvrige virksomheter i Spekter var lønnsveksten i fjor 3,6 prosent.    

Utvalget anslår nå en gjennomsnittlig konsumprisvekst på om lag 2¼ prosent fra 2013 til 2014. Anslaget er ¼ prosentpoeng lavere enn det som ble gitt i den foreløpige rapporten som ble lagt fram i februar. Den norske kronen har gjennomgående styrket seg den siste tiden og terminprisene i kraftmarkedet har falt. I 2013 var prisveksten 2,1 prosent.

Utvalget merker seg at ulike anslag for utviklingen i norsk økonomi i 2014 tyder på en vekst under trendvekst. Det forventes at arbeidsledigheten øker litt i 2014. 

Les den endelige rapporten her