spekter.no>Offensiv eierskapspolitikk

- Spekter er fornøyd med at regjeringen legger opp til en offensiv, ansvarlig og profesjonell utøvelse av statlig eierskap. Det er positivt at regjeringen vil vurdere omorganiseringer av statlig virksomhet og nye selskapsetableringer, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Spekter.

I eierskapsmeldingen som ble lagt frem i dag, fremhever regjeringen at den vil legge til rette for maktspredning og økt privat eierskap. Næringsministeren understreket at statlig eierskap skal begrunnes særskilt.

- De omstillingene som allerede har vært gjort gjennom utskilling av selskaper fra offentlig sektor og over i foretak eller aksjeselskap har vært vellykket. Kvaliteten på tjenestene har blitt bedre, de ansatte trives og den politiske styringen har ikke blitt svekket. Offentlig tjenesteproduksjon som tidligere var utgifter på statsbudsjettet, er nå inntekter, sier Larsen.

Spekter vil bidra med ytterligere innspill til meldingen når den etter hvert skal behandles i Stortinget.