spekter.no>Nye regler for oppfølging av sykmeldte
Olav W. Kvam i Spekter
Olav W. Kvam i Spekter

Endringene i reglene om sykefraværsarbeid trer i kraft 1. juli og innebærer en del forenklinger. Blant annet er kravet til rapportering borte, og det blir ikke gitt sanksjoner fra NAV ved manglende innsending av oppfølgingsplan.

Endringene er et resultat av et samarbeid mellom Spekter, de andre partene i arbeidslivet og myndighetene i forbindelse med IA-avtaleforhandlingene i vår.

- Forenklingene i oppfølgingen av sykmeldte er et signal om at arbeidsgiverne nå har fått større tillit. Det er vi fornøyd med, sier fagsjef Olav Kvam i Spekter.

De viktigste endringene er:

  • Rapporterings- og sanksjonssystemet oppheves. Hovedfokus blir nå på samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på den enkelte arbeidsplass, og ikke på skjemaer og sanksjoner.
  • Kravet om obligatorisk dialogmøte når arbeidstaker er delvis sykmeldt (gradert sykmelding) oppheves og skal gjennomføres kun når partene mener det er behov for det.
  • Kravet om at sykmelder og bedriftshelsetjenesten alltid skal delta i dialogmøter oppheves. Møtet skal være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, og andre aktører skal bare delta dersom partene har behov for det.

I brosjyren "Oppfølging av sykmeldte" finnes en fullstendig oversikt inndelt etter både tidspunkter, roller og oppgaver. I "Sjekkliste for dialogmøte 1" beskrives innhold i dialogmøtene.