spekter.no>Gledelig at Arbeidstidsutvalget er nedsatt

- Spekter er fornøyd med at regjeringen nå har nedsatt Arbeidstidsutvalget som vi lenge har etterspurt og ønsket. Utfordringene rundt praktiseringen av arbeidstidsreglene er komplekse, det finnes ingen enkel løsning. Derfor er det positivt at det nå blir foretatt en helhetlig gjennomgang, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Spekter har siden Arbeidslivsmeldingen i 2011 foreslått at det nedsettes et arbeidstidsutvalg som gjennomgår alle arbeidstidsbestemmelsene og vurderer hvordan praktiseringen av disse fungerer i dag.
- Det har aldri vært gjennomført en slik gjennomgang tidligere, og den vil gi oss viktig og nødvendig innsikt og fakta når fremtidens arbeidsliv skal utvikles. Vi ser frem til et å delta i referansegruppen hvor vi vil spille inn eksempler, fakta og forslag i tråd med det som er Spektermedlemmes behov, sier Bratten. 

Vil mangle arbeidskraft

Den største utfordringen i norsk arbeidsliv fremover er mangel på arbeidskraft. Undersøkelser viser imidlertid at to av tre i deltid sier de vil jobbe mer hvis arbeidstiden ble bedre tilpasset deres behov.
- Vi kan ikke la den arbeidskraften de deltidsansatte representerer stå uforløst på grunn av arbeidstidsbestemmelser som ikke er i tråd med dagens samfunn, arbeidsliv og familiestruktur. Det håper jeg utvalget vil se nærmere på, sier Bratten.

Utvalget skal levere sin utredning innen utgangen av 2015.

Mandat
Utvalget skal blant annet se på hvordan vi organiserer arbeidstiden i dag opp mot hva som vil være framtidas behov, og komme med forslag til hvordan vi skal møte utfordringene. De samlede arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse skal vurdere i lys av behovet for å mobilisere mer arbeidskraft, herunder å legge til rette for heltid. Utvalget skal dessuten vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene i lys av økte behov for og muligheter til fleksibilitet, både for den enkelte arbeidstaker og virksomheter.

Sammensetning

 • Karen Helene Ulltveit-Moe (leder), professor ved Universitetet i Oslo.
 • Ingeborg Moen Borgerud, advokat i advokatfirmaet Arntzen de Besche.
 • Berit Brandth, professor ved NTNU og forskningsrådgiver ved Norsk senter for bygdeforskning.
 • Bjørg Børkje, rådgiver i byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune.
 • Hilde Christiansen, personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest RHF.
 • Jon Erik Dølvik, seniorforsker ved Forskningsstiftelsen Fafo.
 • Henning Harborg, advokat i advokatfirmaet Thommessen.
 • Steinar Holden, professor ved Universitetet i Oslo.
 • Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå.
 • Pål Molander, direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.
 • Oddbjørn Raaum, direktør ved Frischsenteret.