spekter.no>-Uførepensjonen må understøtte arbeidslinjen
Sjeføkonom Stein Gjerding og juridisk direktør Kristin Juliussen i Spekter på høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité
Sjeføkonom Stein Gjerding og juridisk direktør Kristin Juliussen i Spekter på høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité

- Hovedtrekkene i forslaget til ny uførepensjon er bra, men kompensasjonen for uføre må ikke være så høy at arbeidslinjen undergraves. Arbeidsgivers ansvar bør dessuten begrenses til den tiden arbeidstakeren er ansatt i virksomheten. Det sa Stein Gjerding og Kristin Juliussen fra Spekter da de var på høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité i forbindelse med innføring av ny uførepensjon.

Hovedtrekk i riktig retning

Forslaget er godt tilpasset folketrygdens nye uføretrygd og harmonerer modellmessig også med Banklovkommisjonens forslag til uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger.

Spekter  støtter blant annet at uførepensjonsordningen endres til en nettoordning. Vi gir også tilslutning til at uførepensjonen gis til 67 år, og at det da skjer en overgang til alderspensjon. Videre gir vi tilslutning til at det innføres en nedre grense på 20 % uførhet, slik Banklovkommisjonen har foreslått i private tjenestepensjonsordninger.

Uførepensjonsordningen må utformes som en ren forsikringsordning

Spekter mener at uførepensjonen i tjenestepensjonsordningene i privat og offentlig sektor bør utformes som en ren forsikringsordning. Det er naturlig at en arbeidsgivers forpliktelser begrenses til den tid man er ansatt i virksomheten. Departementet har i sitt forslag forutsatt at ordningen med oppsatte rettigheter videreføres, men det bør være mulig å få regler som bygger på en forsikringsordning på plass i god tid før 1. januar 2015.

Den ny uføretrygden er ment å erstatte inntektsbortfallet man får ved uførhet. Dette taler for at også uførepensjon fra tjenestepensjonsordningene utformes som et rent risikoprodukt. I høringen ville departemenet avvente hva som ble løsningen i privat sektor. Vi vet nå at  Banklovkommisjonens forslag for privat sektor er et rent risikoprodukt. Dette er også i tråd med den faktiske utviklingen i privat sektor de senere årene der man har hatt mulighet til å velge mellom en ren forsikringsordning og en ordning med fripolise.

Vi kan ikke se noen grunn til at offentlig ansatte skal ha et helt annet system enn privat sektor når hele poenget med endring i tjenestepensjonsordningene er å foreta tilpasninger til den samme folketrygden.

For høye kompensasjonsgrader

Kompensasjonsgradene i departementets forslag er etter Spekters oppfatning for høye. Dette innebærer en risiko for at arbeidslinjen undergraves og at det for enkelte gis høyere kompensasjon ved uførhet enn det man får ved å stå i arbeid. Vi er kjent med at Stortinget tidligere har forutsatt at kjøpekraften for offentlig ansatte som blir uføre ikke skulle reduseres gjennom forslaget.

Til dette bemerkes at Stortinget ved denne behandlingen åpenbart ikke var kjent med de svært høye kompensasjonsgradene som i mange tilfeller lå i dagens ordning. I Prop. 130 (2010-2011) ble det uttalt at uførepensjonen lå på 66 % og noe over pga beregningsreglene. Nye beregninger viser imidlertid at kompensasjonen i enkelte tilfeller kan ligge på det dobbelte av 66 %, jfr fig. 4.2 i prop. 202 L.

Forslaget til ny uførepensjon bør derfor innrettes slik at de høyeste kompensasjonsgradene reduseres. Det er ingen gode argumenter for å videreføre en historisk overkompensasjon. Etter Spekters oppfatning har derfor ikke departementet gått langt nok i å dempe de høyeste kompensasjonsgradene.

Forhold som bør vurderes er:

-          Redusere de prosentvise tilleggene på 3 % og 69 %

-          Fjerne fasttillegget på 0,25 G (som er kompensasjon for samordningsfordeler som ikke lenger har noen fornuftig begrunnelse)

-          Fjerne barnetillegget

Når det gjelder barnetillegget vil vi minne om at uførepensjonen er ment å kompensere for bortfall av inntekt. Sosial sikring som følge av stor forsørgelsesbyrde etc er det naturlig å ivareta gjennom allmenne regler og ikke gjennom tjenestepensjonssystemet. Dette er da også gjort i folketrygden.

En demping av de høyeste kompensasjonsgradene vil kun gjelde nye uføretilfeller etter 2015. Departementet har fremmet forslag til overgangsregler som sikrer at de som i dag er uføre ikke får redusert kjøpekraft. Spekter støtter departementets forslag til overgangsregler for de som i dag er uføre.

Last ned Spekters innspill til Arbeids- og sosialkomiteen her