spekter.no>Vinterkonferansen 2013 dag 2
  • Torbjørn Røe Isaksen, Høyre
    Torbjørn Røe Isaksen, Høyre
  • Viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten og sjeføkonom Stein Gjerding tok deltakerne gjennom drivkreftene i årets lønnsoppgjør.
    Viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten og sjeføkonom Stein Gjerding tok deltakerne gjennom drivkreftene i årets lønnsoppgjør.
  • Forskningsdirektør Pål Molander, STAMI
    Forskningsdirektør Pål Molander, STAMI

- Høyre kommer ikke til å gjennomføre en radikal revolusjon av den norske modellen, men utvikle den slik at den svarer på fremtidens utfordringer, sa Høyres arbeidspolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen på Spekters Vinterkonferanse torsdag 24. januar.

I sitt innlegg pekte Isaksen på fire hovedutfordringer:
- For det første er det viktig å føre en politikk som trygger arbeidsplassene i en stadig tøffere internasjonal konkurranse. Vi må møte de enorme utfordringene i offentlig sektor med gode og robuste løsninger. Arbeidslivet og familiemønstrene endrer seg og vi må se på hvordan vi kan tilpasse arbeidstidsordningene slik at vi får mer igjen av arbeidskraftressursene våre og arbeidsmiljøloven må tilpasses fremtidens arbeidsliv, sa Røe Isaksen. 

Han vektla at arbeidsmiljøloven på mange måter er som en sveitserost og han åpnet for at det må sees på rammene for gjennomsnittberegning, men samtidig være varsomme med å utfordre dagens overtidsrammer. Isaksen slo også fast at Høyre støtter en harmonisering av pensjonssystemene i offentlig og privat sektor.

Røe Isaksen signaliserte at han også var tilbøyelig til å mene at IA-avtalen bør videreføres:

- Men når den skal reforhandles må vi våge å ta den tøffe diskusjonen om resultatene av dagens avtale. Jeg mener for eksempel at det er vanskelig å bevise en veldig klar sammenheng mellom IA-avtalen og reduksjon i sykefraværet.

Røe Isaksen var også tydelig på at Høyre nok ikke kommer til å gjennomføre endringer i sykelønnsordningen. - Det er veldig lite sannsynlig at Høyre kutter i sykelønnen. Vi har ikke foreslått dette verken i denne eller forrige stortingsperiode, men jeg er åpen for å se på andre virkemidler som for eksempel normerte sykemeldinger, sa Isaksen som mente at det er helt naturlig å se på perioden som arbeidsgiver finansiere. - Det skal ikke medføre økte kostnader for arbeidsgiveren, men innrettes slik at det kan ha større effekt på å redusere langtidsfraværet, sa Røe Isaksen. 

Han etterlyste også hjelp fra partene i arbeidslivet i kampen mot useriøse aktører og sosial dumping.

- Disse truer det seriøse arbeidslivet og de seriøse bedriftene, men svaret er ikke at den seriøse delen av norsk arbeidsliv dynges ned av flere bestemmelser. Vi trenger derfor en offensiv arbeidsgiverside som har ideer til hvordan vi kan bekjempe dette, sa Røe Isaksen som både håper og tror arbeidsliv kommer til å bli et viktig tema i valgkampen.

Lønnsoppgjøret 2013

Anne-Kari Bratten og Stein Gjerding tok oss gjennom drivkreftene i årets lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret 2013 er et helt ordinært mellomoppgjør hvor kun lønnsreguleringer er til behandling. Selv om mediabildet preges av pensjonsspørsmål er dette ikke til behandling i årets forhandlinger.

Arbeidsmiljø og trepartsamarbeid

Forskningsdirektør ved STAMI, Pål Molander ga en vurdering av trepartsamarbeidets betydning for arbeidsmiljøet i Norge. - I IA-avtalens hovedmål står det at man skal bedre arbeidsmiljøet, og arbeidsmiljø er en viktig nøkkel for å få folk til å stå lenger i jobb, sa Molander. 

- STAMI skal bidra med å formidle kunnskap for å nå målene i arbeidslivet, sa Molander. - En bieffekt av trepartsamarbeidet er blant annet at forskere i stor grad slipper til for å kunne forske på arbeidshelse, derfor er dette forskningsfeltet veldig sterkt i Norge. 

Molander konkluderte med at der er indikasjoner på at trepartsamarbeidet er fruktbart og at mye tyder på at det har avgjørende betydning for den altoverveiende høye arbeidsmiljøstandarden i Norge. Til slutt oppfordret han deltakerne på konferansen til systematisk HMS arbeid, og poengtrerte at trepartsamarbeidet har en nøkkelrolle for å forebygge sykefravær.