spekter.no>Høy reallønnsvekst i 2012

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) anslår at den samlede lønnsveksten i fjor var på 4,0 prosent. Med en prisvekst på 0,8 prosent gir det en reallønnsvekst på over 3 prosent.

Både i industrien, staten og kommunene anslås lønnsveksten til 4 prosent. I Spekter ekskl. helse anslås lønnsveksten til 4,2 prosent og i helseforetakene til 3 ¾ prosent. Lønnsvekstanslaget for helseforetakene baserer seg på SSB sin lønnsstatistikk per 1. oktober.

Utvalget gir også anslag for prisveksten i år. Denne er anslått til 1,5 prosent.

Spekter er representert i TBU ved sjeføkonom Stein Gjerding. Han sier i en kommentar at selv om lønnsveksten i fjor ser ut til å bli noe lavere enn først antatt, har vi nå en svært høy reallønnsvekst og en betydelig høyere lønnsvekst enn våre handelspartnere.– Dette øker sårbarheten i norsk økonomi og vil kunne svekke vår konkurranseevne ytterligere, uttaler han.

Utviklingen i konkurranseevnen belyses av Beregningsutvalget gjennom flere tallfestede indikatorer. Flere av disse komponentene og særlig kostnadsindikatorer, peker i retning av en svekket situasjon for norske bedrifter de siste årene. Mens en rekke økonomiske indikatorer for Norge fremstår som bedre enn for mange andre land, innebærer det høye kostnadsnivået at bedriftenes konkurranseevne framover kan være usikker i deler av økonomien.

Den kostnadsmessige konkurranseevnen for industrien, målt ved relative timelønnskostnader i felles valuta, har svekket seg de siste årene. Fra 2011 til 2012 bidro høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn hos handelspartnerne og en styrking av kronekursen til at de relative timelønnskostnadene i Norge målt i felles valuta økte med 3 prosent. Av dette bidro endringer i valutakursen med om lag 1,6 prosentpoeng.

Gjennomsnittlige timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge i 2012 var anslagsvis 61 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU, målt i felles valuta. For industriarbeidere alene anslås de norske timelønnskostnadene å ligge 64 prosent over handelspartnerne i EU. Dette reflekterer delvis norsk industris høye produktivitet og inntektsnivå.

Pressemedlingen og den foreløpige rapporten fra TBU kan lastes ned på departementets hjemmeside: TBU: 4 prosent lønnsvekst i 2012