spekter.no>Spekter på høring i KUF-komiteen
Trond Bergene og Olav Kvam fra Spekter møtte Stortingets KUF-komité.
Trond Bergene og Olav Kvam fra Spekter møtte Stortingets KUF-komité.

- Utdanningene må matche arbeidslivets behov. Det er viktigere enn noensinne at myndighetene styrer utviklingen i høyere utdanning, sa fagsjef Olav Kvam og spesialrådgiver Trond Bergene fra Spekter da de møtte Stortingets KUF-komité for å gi innspill til Statbudsjettet 2014.

Spekter foreslår:

  • Det bør vurderes om de som har studiekompetanse også kan gis mulighet til å ta en fagutdanning selv om de har ”brukt opp” rettet til videregående opplæring.
  • Mandatet til utvalget som skal vurdere fagskolene bør endres til å ta mer utgangspunkt i arbeidslivets behov.
  • NOKUT bør styrkes for å få mer kunnskap om om den faktiske kvaliteten i høyere utdanning, og for å kunne føre tilsyn med denne. Arbeidslivsrelevans bør bli et tydeligere kriterium for utvikling og godkjenning av nye studietilbud.

Utdanningene må matche arbeidslivets behov

Utviklingen innen utdanning må styres

Det er viktigere enn noensinne at myndighetene styrer utviklingen i høyere utdanning. I en fremtid med stort arbeidskraftbehov, må arbeidslivets behov reflekteres sterkere i utdanningssystemet.

Mens det i 1950 var hele 7 arbeidstakere bak hver pensjonist, vil det i 2060 kun være 1,7 arbeidstaker bak hver pensjonist. Da sier det seg selv at arbeidskraften må brukes målrettet for å sikre økonomisk verdiskaping og gode velferdstjenester. Dette bør avspeiles i utdanningstibudet. 

I 2012 var det 1227 bachelortilbud og 937 mastergradstilbud, en dobling på ti år. Ungdommen kan i tillegg velge mellom 800 årskurs og nesten 1000 fagskoleutdanninger. Spørsmålet er om dette er i overkant mye med tanke på hva arbeidslivet egentlig har behov for. 

De med studiekompetanse bør også kunne ta fagutdanning

Det er viktig at fag- og yrkesopplæringen har et innhold og en struktur som er fleksibel nok til at skoler og virksomheter sammen kan finne løsninger som gir ungdom den kompetansen virksomhetene trenger. Det er i dag enighet om at de som har et fagbrev skal kunne ta studiekompetanse. Dette er fulgt opp i budsjettet ved å bevilge 106 mill. til oppfølging av tiltaket.

Spekter mener det også bør være mulig å ta fagutdanning for de som har valgt studieforberedende utdanningsprogram, og dermed har brukt opp retten til videregående opplæring. Dette vil være viktig for å mobilisere faglært arbeidskraft som det vil være stort behov for i fremtiden. 

Fagskolenes egenart må utvikles

Det er nylig nedsatt et utvalg som skal vurdere plasseringen til fagskoleutdanningene i utdanningslandskapet og se disse i sammenheng med arbeidslivet.

Spekter mener det er viktig å videreutvikle fagskolenes egenart, en egenart som også er nedfelt i fagskoleloven. Spekter ser på fagskolene som et viktig utdanningstilbud når det gjelder å sikre arbeidslivet korte og yrkesrettede tilbud som tilpasses nye og endrede kompetansebehov i virksomhetene.

Det er satt ned et utvalg for å se på dette. Spekter mener mandatet til utvalget i for liten grad tar utgangspunkt i det som er arbeidslivets behov. Slik det foreligger nå oppfatter Spekter at mandatet legger mer vekt på hvordan status kan heves og hvordan fagskolesektoren kan utvikles til noe annet enn det den er i dag. Vi er bekymret for at dette vil undergrave den viktige egenarten fagskolene i dag representerer.

NOKUTs funksjon må styrkes

NOKUT kvalitetssikrer og godkjenner studietilbud i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Det er imidlertid lite kunnskap om den faktiske kvaliteten i høyere utdanning, og det stilles fra arbeidslivets side spørsmål om relevansen til mange studietilbud.

Mange ledere utrykker frustrasjon over at universitetene og høyskolene kan virke mer opptatt av sin egen utvikling og ambisjoner, enn å svare ut de kompetansebehov arbeidslivet faktisk har. I denne akademiske driften er det mange som spør om samfunnets behov blir underordnet. Det finnes lite i finansieringsordningen for høyere utdanning som er egnet til å stoppe denne utviklingen. Tvert imot, man belønnes for studiepoeng-produksjon, akademisk produksjon og forskning.

Spekter mener NOKUT bør styrkes for å få mer kunnskap om om den faktiske kvaliteten i høyere utdanning, og for å kunne føre tilsyn med denne. Arbeidslivsrelevans bør bli et tydeligere kriterium for utvikling og godkjenning av nye studietilbud. 

Spekter støtter for øvrig punktet i regjeringsplattformen om å fryse strukturen i høyere utdanning, inntil effekten av nye universitetsetableringene er evaluert.

Spekters notater til
Stortinget for
statsbudsjettet 2015

Finanskomiteen:

Transport- og kommuniksasjonskomiteen:

Arbeids- og sosialkomiteen:

Familie- og kulturkomiteen