spekter.no>Spekter inn i fagskoleutvalget
Spesialrådgiver Trond Bergene i Spekter
Spesialrådgiver Trond Bergene i Spekter

Regjeringen har endret både mandat og sammensetning av det offentlige utvalget som skal gjennomgå fagskolesektoren. Spesialrådgiver Trond Bergene blir Spekters representant i utvalget.

Utvalget er også supplert med medlemmer fra KS og YS. Utvalget skal blant annet vurdere hva det betyr at fagskoleutdanning skal være yrkesrettet. Det skal også utredes hvordan samarbeid mellom fagskoler og arbeidslivet kan sikre at fagskoleutdanningen er oppdatert og relevant når det gjelder arbeidslivets og næringslivets behov.

Utvalget skal også se nærmere på hvordan det best kan legges til rette for at studenter kan bevege seg mellom fagskoler og høyskoler og universiteter.

Mandatendring

Den nye regjeringen har endret mandatet om finansiering. Endringen innebærer at utvalget skal vurdere dagens finansieringsordning for fagskoler og utrede alternative modeller for gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene. Det er blant annet presisert at minst et av forslagene til finansieringsmodell skal baseres på uendret ressursbruk. Det forutsettes også at forslag til endring i finansieringssystemet skal fremme effektiv forvaltning.

NOU innen 2014

Utvalget ledes av professor Jan Grund, og skal gi endelig rapport i form av en NOU senest innen utgangen av 2014.

Les mer om utvalget her