spekter.no>Spekter i Finanskomiteen
Spekteres sjeføkonom Stein Gjerding og fagsjef Anne Turid Wikdahl på vei til høring i finanskomiteen
Spekteres sjeføkonom Stein Gjerding og fagsjef Anne Turid Wikdahl på vei til høring i finanskomiteen

- Man bør vurdere å nedjustere handlingsregelen for å sikre at oljeformuen kommer fremtidige generasjoner til gode. For å stimulere til arbeid og ikke passivitet, er det også viktig å fjerne skatteklasse 2. Dette var blant innspillene Spekters Stein Gjerding og Anne Turid Wikdahl hadde med til Finanskomiteen på Stortinget.

Spekter mener:

  • En anslått lønnsvekst på ca 3,5 prosent og en reallønnsvekst på ca 2 prosent i 2014 er for høyt i forhold til våre viktigste handelspartnere.
  • Handlingsregelen bør vurderes justert ned for å sikre at oljeformuen kommer fremtidige generasjoner til gode.
  • Det er viktig å fjerne skatteklasse 2. Det stimulerer til arbeid og ikke passivitet.
  • Det er postitivt å redusere beriftsbeskatningen fra 28 prosent til 27 prosent for å dempe svekkelsen av norske bedrifters konkurranseevne.
  • Forslaget om begrensninger i fradragsretten for bedriftsinterne lån rammer mange norske bedrifter hardt. Dette bør utredes bedre, eksempelvis i Scheel-utvalget.

Lønnsveksten må ned

Arbeidsgiverforeningen Spekter er enig i hovedtrekkene i det økonomiske bildet slik dette beskrives i Nasjonalbudsjettet. Vi har, som det også beskrives, betydelige utfordringer knyttet til et høyt kostnadsnivå. Det er viktig at det føres en politikk som bidrar til å redusere dette kostnadsnivået.

Samtidig erkjenner vi at også partene i inntektspolitikken har ansvar for å gjennomføre lønnsoppgjørene på en slik måte at det sikrer fortsatt god konkurranseevne. I Nasjonalbudsjettet anslås lønnsveksten neste år å bli ca 3,5 prosent og reallønnsveksten ca 2 prosent. Dette er dessverre alt for høyt i forhold til våre viktigste handelspartnere. Partene i inntektspolitikken må derfor vise vilje og evne til ansvarlighet i lønnsoppgjørene slik at ikke konkurranseevnen svekkes ytterligere.

Om hovedtrekkene i Statsbudsjettet

Spekter er tilfreds med balansen i budsjettet. Oljepengebruken er godt under handlings-regelens 4 prosent. Spekter har tidligere tatt til orde for at en langsiktig realavkastning på 4 prosent kan synes noe optimistisk, og at handlingsregelen derfor burde vært justert ned til for eksempel 3 prosent for å sikre at oljeformuen også kommer fremtidige generasjoner til gode.

Dette er en problemstilling det blir viktig å diskutere etter hvert som fondet blir større. Det er imidlertid vel så viktig at avkastningen av oljeformuen brukes på en fornuftig og fremtidsrettet måte - slik også Stortinget var tydelige på i 2001. Vi er derfor glad for at det bl.a. nå er tverrpolitisk enighet om en betydelig satsing på infrastruktur. Nærmere om pengebruken kommer vi tilbake til i de ulike fagkomiteene.

Viktig å fjerne skatteklasse 2

Spekter støtter en fjerning av skatteklasse 2. Skattesystemet må stimulere til arbeid og ikke passivitet. Dette er et tiltak som gjør det mer lønnsomt for hjemmeværende kvinner å gå ut i arbeidslivet og er derfor et riktig grep for å bedre likestillingen mellom kjønnene. Det er også et tiltak som vil bidra til bedre integrering av innvandrere, da mange innvandrerkvinner i dag står utenfor arbeidslivet. Forslaget om en reduksjon av formueskatten og arveavgiften er positivt for mange bedrifter. Endringene berører imidlertid få av våre medlemmer og kommenteres derfor ikke nærmere.

Bedriftsbeskatningen

Bedriftsbeskatning foreslås redusert fra 28 prosent til 27 prosent. Spekter ser dette som positivt. Det er viktig å dempe faktorer som svekker norske bedrifters konkurranseevne. Det er derfor riktig at vi over tid får en bedriftsbeskatning på nivå med våre viktigste konkurrenter og dette er derfor et skritt i riktig retning.

Utilsiktede virkninger av begrensninger i fradragsretten for bedriftsinterne lån

Det foreslås store begrensninger i fradragsretten for konserninterne lån. Hensikten med dette er å hindre skatteplanlegging over landegrensene. Vi er enig i at det er svært uheldig at multinasjonale selskaper har en slik mulighet til å unndra seg beskatning i Norge. Forslaget treffer imidlertid også mange norske bedrifter hardt og bør etter vår oppfatning utredes bedre.

Dette kan gjøres i det oppnevnte skatteutvalget som ledes av Hans Henrik Scheel. Dersom Stortinget likevel finner å ville innføre den foreslåtte begrensningen vil vi spesielt peke på at forslaget har utilsiktede virkninger for bl.a. statsselskaper med viktige infrastruktur-oppgaver som NSB og Avinor.

Vedlegg: NSB og Avinors uttalelser til departementets forslag.

Spekters notater til
Stortinget for
statsbudsjettet 2015

Finanskomiteen:

Transport- og kommuniksasjonskomiteen:

Arbeids- og sosialkomiteen:

Familie- og kulturkomiteen