spekter.no>Regjeringen foreslår nytt tjenestepensjonsprodukt for privat sektor (hybridpensjon)

Etter utredning i Banklovkommisjonen har regjeringen nå fremmet forslag til et nytt tjenestepensjonsprodukt for privat sektor. Dersom Stortinget behandler dette i høst vil produktet kunne tas i bruk fra 1. januar 2014.

Det nye pensjonsproduktet er en mellomløsning mellom dagens innskuddspensjon der arbeidstaker har avkastningsrisikoen og foretakspensjon der avkastningsrisikoen ligger på arbeidsgiver. Lovforslaget legger opp til en stor grad av fleksibilitet med hensyn til både oppsparing og risiko. 

Regjeringen foreslår at dagens pensjonsordninger videreføres og at dette derfor er et tilleggsprodukt som kan velges av de bedriftene som ønsker det. Det uttales imidlertid at departementet vil vurdere dette på nytt når Banklovkommisjonen har vurdert ytelsespensjonsordningen for privat sektor. Banklovkommisjonens forslag til ny tjenestepensjon innebar en avvikling av foretakspensjonsloven og at bedrifter med slik ordning i løpet av en periode på tre år måtte gå over til den nye pensjonsordningen.

- Vi er svært glad for at dette produktet nå kommer og vi forutsetter at Stortinget vedtar loven i høst da mange bedrifter har ventet på dette produktet, men vi er skuffet over at ikke regjeringen allerede nå foreslår en avvikling av foretakspensjonsordningen. Dette vil kunne utløse et stort antall fripoliser, noe som ikke er heldig, uttaler sjeføkonom Stein Gjerding i en kommentar.

Forslaget til maksimale sparesatser i den nye tjenestepensjonsordningen ligger vesentlig høyere enn dagens maksimalsatser for innskuddspensjon. Maksimalsatsene er 7 prosent opp til 7,1 G og 25,1 prosent for lønn mellom 7,1 G og 12 G. Regjeringen foreslår ingen heving av maksimalsatsene i innskuddspensjon nå, men uttaler at dette vil bli vurdert parallelt med behandlingen av lovforslaget i Stortinget. Innskuddspensjonssatsene er fastsatt i forskrift og trenger ingen lovmessig behandling.

- Det er viktig at innskuddspensjon fortsatt fremstår som et godt alternativ og vi forutsetter derfor at de maksimale sparesatsene reguleres opp til nivåene i den nye tjenestepensjonsordningen, uttaler Gjerding.

Regjeringen foreslår at pensjonspremien for kvinner skal være høyere enn for menn for å kompensere for at kvinner lever lenger og på den måten sikre at den årlige pensjonsutbetalingen blir den samme.

- Dette er en løsning vi er sterkt kritisk til. Det vil være bedre om pensjonen for eksempel ble beregnet ut fra en gjennomsnittsberegnet gjenstående levealder uavhengig av kjønn slik prinsippet er i folketrygden, avslutter Gjerding.