spekter.no>Økning i det registrerte sykefraværet for 4. kvartal 2012

Sykefraværet for 4. kvartal 2012 viser en økning i forhold til samme kvartal i 2011. Det legemeldte fraværet for Norge som helhet er på 5,6 %, en oppgang på 0,2 prosentpoeng.

I Spektervirksomhetene er denne trenden enda sterkere med en økning på 0,4 prosentpoeng både i helseforetakene (til 6,9 %) og i de øvrige virksomhetene (til 5,9 %). Disse sammenligningene er sett i forhold til 4. kvartal 2011.

Det er kommunal sektor som har den største økningen i sykefraværet på 5,1 prosent, og er den sektoren som har det høyeste gjennomsnittlige fraværet på 7,5 prosent. Privat sektor øker minst med 2,3 prosent, og har det laveste fraværet på 5,1 prosent. Deretter følger statlig forvaltning med et fravær på 5,3 prosent.

Legemeldt sykefravær pr kvartal Q4-2012

Kjønnsforskjeller i sykefravær

I dette kvartalet hadde menn en økning på 2,7 prosent, og kvinner en økning på 3,1 prosent. Kvinner i helseforetakene hadde en økning på 0,4 prosentpoeng, mens menn hadde en økning på 0,1 prosentpoeng. I de øvrige Spektervirksomheter ser vi derimot motsatt trend hvor menns fravær øker med hele 0,5 prosentpoeng, menns kvinners fravær økte med 0,2 prosentpoeng.

IA- avtalen

I forhold til IA- avtalens målsetning om 20 prosents reduksjon ligger det legemeldte sykefraværet nå 12,6 prosent lavere i 4. kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal 2001. Det er viktig å merke seg at det er 2. kvartal som er referansekvartal for denne målsetningen, men uansett er dette et godt stykke unna måltallet på 20 prosent.

Årsaker til endringer i fraværet

Årsaker til endringer i sykefravær er komplekse og sammensatte. Til tross for at det er en økning jevnt over i dette kvartalet, er sykefraværet fortsatt på samme nivå som i 2004.

Det som er spesielt med 4. kvartal 2012, er at det både er en nedgang i bruken av gradert sykmelding og en økning i diagnosegruppene mageproblemer og influensa. Dette kan ha en sammenheng, da disse diagnosene ikke er forenlige med gradert sykmelding. Slik sett kan oppgangen i sykefraværet være et tilfeldig utslag.

Det er imidlertid bekymringsfullt at  kvinners fravær øker mer enn menns på landsbasis, noe som ikke er forenlig med årsaken begrunnet i diagnosene. Vi vet fortsatt for lite om kvinnefraværet, og dette bekymrer Spekter.Vi vil søke å sette sterkere søkelys på de bakenforliggende årsakene. Det er imidlertid gledelig at kvinner i Spektervirksomhetene, utenom helse, har en mindre økning enn mennene i samme område. Dette har vi heller ingen god forklaring på.