spekter.no>OECD-støtte for endring av offentlig tjenestepensjon

-Spekter har lenge tatt til orde for at de offentlige tjenestepensjonene må tilpasses forutsetningene i pensjonsreformen. Nå foreslår OECD det samme. Den nye regjeringen bør ta initiativ til å sette i gang et arbeid i denne forbindelse, sier direktør Arild Bryde i Spekter.

Arild Bryde, direktør i SpekterI rapporten Ageing and Employment Policies Norway. Working better with age”, som er sendt på høring av Arbeidsdepartementet, anbefaler OECD blant annet at Norge tilpasser AFP og tjenestepensjonen i offentlig sektor til hovedprinsippene i pensjonsreformen. Nå er det bare 40 % av de nye alderspensjonistene som er fullt ut berørt av reformen. OECD mener også at man må forenkle og koordinere ulike aldersbestemmelser.

- For å sikre nok arbeidskraft i årene som kommer, er det avgjørende at flere ønsker og kan stå lenger i jobb før de går av med pensjon. Da må man først og fremst fjerne og endre lov- og avtalehindre som gjør det vanskelig. Her har både politiske myndigheter og partene i arbeidslivet et ansvar, sier Bryde.

Sammenheng mellom de foreslåtte tiltak

I høringssvaret understreker Spekter at forslagene fra OECD ikke bare kan vurderes enkeltvis, da det er sterke bindinger og sammenhenger mellom de foreslåtte tiltakene.

- Det er for eksempel vanskelig å tilpasse de offentlige tjenestepensjonene til pensjonsreformen uten samtidig å gjøre noe med særaldersgrensene som for visse yrkesgrupper i offentlig sektor er fastsatt til blant annet 60, 63, 65 og 68 år. Begrunnelsene for disse aldersgrensene har liten gyldighet i dag. Både for 70-årsgrensen i offentlig sektor og for disse særaldersgrensene gjelder en fratredelsesplikt som i liten grad støtter opp under pensjonsreformens forutsetninger om å styrke arbeidslinja, sier Bryde.

Ekstra fri til liten nytte

OECD rapporten advarer også mot særskilte seniorgoder som ekstra feriedager eller fritid. Spekter støtter dette på bakgrunn av forskning som viser at slike virkemidler bidrar lite til å mobilisere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid i Norge. -Med den endringstakten som arbeidslivet preges av og vil preges av i årene framover vil tilstedeværelse og kompetansebygging være avgjørende forutsetninger for eldre arbeidstakeres tilknytning til arbeidslivet, sier Bryde.