spekter.no>Ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger på trappene

Banklovkommisjonen leverte onsdag sin innstilling om uførepensjon i privat tjenestepensjon. Forslaget er tilpasset den nye uføretrygden i folketrygden og er planlagt iverksatt 1.1.2015 samtidig med omleggingen i folketrygden.

Forslaget er tilpasset alle de sentrale elementene i folketrygden og skal bygge opp under arbeidslinjen.

- For Spekter er det avgjørende at det alltid skal lønne seg å jobbe.  Vi er derfor fornøyd med hovedelementene i forslaget. Den nye uførepensjonen skal stimulere til å reaktivere de som blir uføre til arbeid. På samme måte som i folketrygden skal det være enkelt å øke arbeidsinnsatsen uten å risikere å miste retten til uføreytelse. Imidlertid støtter vi ikke kompensasjonsgradene i forslaget da disse samlet kan bli så høye at de vil kunne undergrave arbeidslinjen, sier juridisk direktør Kristin Juliussen i Spekter. 

Juliussen, som også sitter i Banklovkommisjonen, er for øvrig fornøyd med at det legges opp til en rammelovgivning som er tilpasset variasjoner i foretakenes struktur, lønnsevne og økonomi og at det vil være opp til den enkelte virksomhet å avgjøre om det skal etableres en uføreordning.

Forslaget skal nå ut på høring. 

Les mer:

Banklovkommisjonens forslag

Høringsnotatet fra Finansdepartementet

Banklovkommisjonens pressemelding