spekter.no>Ny tjenestepensjon for privat sektor på vei
Kristin Juliussen, juridisk direktør i Spekter
Kristin Juliussen, juridisk direktør i Spekter

En enstemmig Finanskomité har gått inn for forslaget om ny tjenestepensjon for privat sektor. Dermed kan den nye ordningen med såkalt hybridpensjon trolig kan iverksettes fra nyttår.

Stortinget skal foreta endelig behandling av saken 5. desember, men det er lite sannsynlig at det blir endringer i det en enstemmig finanskomité har konkludert med.

- Dessverre er det ikke tatt høyde for kjønnsnøytral beregning av pensjonspremiene. Det betyr at det blir dyrere for virksomhetene å ansette kvinner enn menn, noe som er svært beklagelig, sier juridisk direktør Kristin Juliussen i Spekter.

Spekter har lenge tatt til orde for at ytelsespensjon er et produkt som bør avvikles, men det skjer ikke i denne omgangen.

- Ytelsespensjon stimulerer ikke til arbeidslinjen, noe som er et helt sentralt fundament i pensjonsreformen. Derfor mener vi den må avvikles. Banklovkommisjonen har imidlertid fått i oppdrag å utrede om det fortsatt skal være et ytelsespensjonsprodukt i privat sektor, og vi avventer konklusjonen derfra, sier Juliussen, som selv sitter i Banklovkommisjonen.

Departementet har signalisert at de vil vurdere en eventuell avvikling av ytelsesordningene på nytt når Banklovkommisjonen har vurdert dette.

Hybrid mellomløsning

Det nye pensjonsproduktet er en mellomløsning mellom dagens innskuddspensjon, der arbeidstaker har avkastningsrisikoen, og foretakspensjon der avkastningsrisikoen ligger på arbeidsgiver. Det legges opp til stor grad av fleksibilitet med hensyn til både oppsparing og risiko.

For øvrig videreføres dagens pensjonsordninger. Hybridløsningen blir derfor et tilleggsprodukt ut over dagens innskuddspensjon og ytelsespensjon (foretakspensjon).

Forslaget til maksimale sparesatser i den nye tjenestepensjonsordningen ligger vesentlig høyere enn dagens maksimalsatser for innskuddspensjon. Maksimalsatsene er 7 % opp til 7,1 G og 25,1 % for lønn mellom 7,1 G og 12 G.

- Vi er fornøyd med at komiteen har gjort endringer som gjør at utgifter til administrasjon skal komme i tillegg til maksimale sparesatser. Dette forenkler reglene og gir forutsigbarhet, sier Juliussen.

Det foretas samtidig en heving av maksimalsatsene i innskuddspensjon til samme nivå som hybridpensjonen. Dermed vil innskuddspensjon sannsynligvis fremstå som et attraktivt produkt.