spekter.no>Møteplass for lærebedrifter
Anna Hagen Tønder, forskningskoordinator i Fafo og Olav Kvam, fagsjef i Spekter.
Anna Hagen Tønder, forskningskoordinator i Fafo og Olav Kvam, fagsjef i Spekter.

Spekter etablerer en møteplass for bedrifter med lærlinger. -Målet er å spre kunnskap og erfaring om hvordan man lykkes som lærebedrift, sier fagsjef Olav Kvam.

Mål nr 1: mer kvalifisert arbeidskraft

I følge SSB vil etterspørselen etter arbeidskraft med yrkesfag øke kraftig de neste årene, og det er økt etterspørsel innen de fleste fag.  Fag- og yrkesopplæringen er derfor et viktig ledd i å løse arbeidkraftsutfordringene, sier Kvam. - Norge har et stort behov for arbeidskraft og med vår befolkningsutvikling vil dette behovet bare øke. Mål nr 1 i arbeidslivspolitikken er å skaffe Norge nok kvalifisert arbeidskraft, og vi skal være mest mulig selvforsynt, fortsetter Kvam. - Da må også utdanningssystemet reflektere hva samfunnet og virksomhetene trenger.

Les også: Nye grep for mer arbeidskraft

De som velger fagbrev lykkes!

Anna Hagen Tønder, forskningskoordinator, Fafo presenterte resultatene fra Spekters lærlingeundersøkelse som viser at det er potensial både for flere lærlinger og flere lærebedrifter i Spekters medlemsmasse.

Medlemsvirksomhetene Relacom, Statnett og Posten delte sine case for å inspirere de andre deltakerne  arbeidet med lærlinger og utviklingen av læreplasser. 

- De elevene i videregående skole som velger å ta fagbrev lykkes i større grad enn de som velger studiespesialisering. De som velger fagbrev fullfører i større grad, og får jobb i etterkant, mens frafallet er svært stort blant de som velger studiespesialisering, og 30 prosent av elevene faller ut av videregående skole. Ungdom som faller ut av videregående opplæring er sterkt overrepresentert blant uføre, blant de som mottar arbeidsavklaringspenger og blant sosialhjelpsmottakere, sier Kvam.

Samfunnskontrakten

Samfunnskontrakten for flere læreplasser skal sikre bedre rekruttering til og økt gjennomføring i yrkesopplæringen og slik sikre arbeidslivets behov for faglært arbeidskraft. Et konkret mål er å øke antallet læreplasser med 20% på de tre årene avtalen er inngått for (2012-2015). Avtalen ble i 2012 signert av Kunnskapsdepartementet, Spekter og de andre hovedsammenslutningene i arbeidslivet. 

Forpliktelsene i samfunnskontrakten vil bli fulgt opp tett, og Spekter vil i samarbeid med medlemmene ta sikte på å arrangere møteplassen hvert halvår.