spekter.no>Kulturutredningen 2014 overlevert regjeringen

– Enger-utvalgets kulturutredning som ble lagt frem 4. mars er et viktig bidrag i diskusjonen om hvordan norsk kulturpolitikk skal utvikles fremover, sier Lars Haukaas, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

I utredningen slås det fast at de økonomiske løftene de siste årene har vært en viktig investering i samfunnets kulturelle infrastruktur, som har bidratt til en opprustning av nasjonale og regionale kulturinstitusjoner. Utvalget mener at oppmerksomheten nå bør rettes mot mer kunstproduksjon, kvalitet og publikum. Dette bør gjøres gjennom:

  • mer fleksibel drift av teater- og orkesterinstitusjonene
  • innføring av et nytt system for eierstyring av kulturinstitusjonene som muliggjør en oppfølging av kvalitetsmålet
  • mer samarbeid mellom kulturinstitusjoner og frie grupper
  • at kulturinstitusjonene i større grad stimulerer til den skapende kunstneriske virksomheten
  • i større grad å rette ressursinnsatsen inn mot formidlingstiltak
  • å styrke støtteordningene under Norsk kulturfond
  • å trappe opp forskningsinnsatsen på kunst- og kulturpolitikken gjennom etablering av forskningssenter for kultursektorforskning

– Det er viktig og riktig at oppmerksomheten må rettes mer mot å fylle de mange fine kulturbyggene vi har fått med innhold og publikum og at dette sees i sammenheng med hvor stor del av kulturpengene som går til investeringer og drift og vedlikehold av bygninger, sier Haukaas som også mener at utfordringer knyttet til teknologi og opphavsrett bør på dagsorden. Haukaas mener også at store deler av de midlene som legges inn i sektoren bør omfattes av ordinære styringsprinsipper. 

– Investeringer i og vedlikehold av bygg og helt ordinært arbeidsgiveransvar for ansatte tilsier at ordinære styrings- og ledelsessystemer bør anvendes også i kultursektoren, men dette må selvfølgelig avgrenses når det kommer til den kunstneriske friheten i selve kunstproduksjonen. Dette er et viktig prinsipp som også må stå sterkt i utviklingen av sektoren fremover, sier Haukaas. 

Kulturturedningen 2014 er tilgjengelig hos regjeringen.no

I forbindelse med denne utredningen arrangerer Spekter konferanse 13. mars: Kulturnasjonen Norge - mot nye høyder?