spekter.no>Inviterer Sykepleierforbundet til samarbeid om sykefravær

Kvinners sykefravær er 65 % høyere enn menns. Forskjellen har økt, og ser ut til å fortsette å øke. Nå inviterer Spekter Norsk Sykepleierforbund samarbeid for å finne årsaken.

- Ikke bare er kvinnefraværet høyere enn menns sykefravær, forskjellene ser ut til å være relativt stabile uavhengig av bransje, sektor, yrke og utdanningsnivå.  Dette er svært bekymringsfullt. Jeg håper og tror NSF vil være med på et samarbeid om å innhente og dele mer kunnskap på dette området, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Det er satt i gang noen forskningsprosjekter, litteraturgjennomganger også videre på området. Disse har i liten grad kommet nærmere en forklaring på ulikhetene i sykefravær. Det er lansert noen teorier om årsakene ligger i svangerskapsrelaterte forhold, dobbeltarbeid, seleksjon til typiske ”kvinne- og mannsyrker” m.m., men disse forklarer ikke ulikhetene på en overbevisende måte.

I forbindelse med Sintefs evaluering av IA- avtalen 2010-2013 løftes også problemstillingen frem, og det etterspørres mer forskning generelt, og fra sykehusene spesielt. 

Også regjeringen har pekt på manglende kunnskap om kvinnefraværet. I Dagens Næringsliv 28. juni ,  understreker statssekretær Norvald Mo i Arbeidsdepartementet at Det fins ikke forskning som kan forklare det og at partene heller ikke kan peke på forklaringer. 

- Som part i IA-avtalen vil vi gjerne bidra til å finne årsaken til at kvinner har høyere sykefravær enn menn. Dette er også være viktig kunnskap å ha med seg inn i de kommende IA-avtaleforhandlingene. sier Bratten.

Spekter har invitert NSF til et møte i august for å diskutere om og hvordan et slikt samarbeid kan gjennomføres.