spekter.no>IA-forhandlingene har startet

Arbeidsminister Anniken Huitfeld møtte i dag Spekter og de andre partene for å starte forhandlingene om ny IA-avtale. Nåværende avtale utløper 31.12.13. For Spekter er det viktig at en ny avtale bidrar til å mobilisere mer arbeidskraft.

Tidligere i vår ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle oppsummere erfaringer og kunnskapsgrunnlag med IA- arbeidet så langt. Spekter var representert i denne arbeidsgruppen som kom ut med sin rapport 26. juni 2013

På dagens møte ble arbeidsgruppens vurderinger, anbefalinger og planer for det videre arbeidet med ny IA- avtale diskutert. Stortingsmelding 46:2012-2013, ”Flere i arbeid” var også tema i møtet. Statsråden utfordret partene på spørsmålet om det bør være ulike måltall når det gjelder sykefravær i offentlig og privat sektor.

Spekter påpekte at forskjellen i sykefravær er størst mellom kvinne- og mannsdominerte bedrifter, og at disse ulikhetene må forstås bedre før man diskuterer eventuelle ulike mål.

Spekter minnet også om at hvilken ambisjon ny avtale skal ha når det gjelder avgangsalder, blant annet avhenger av om det blir gjort endringer i offentlig tjenestepensjon. I dag lønner det seg mer å arbeide etter fylte 62 år i privat sektor enn i offentlig sektor. Spekter gjentok behovet for å gjennomføre pensjonsforliket også for de med offentlig tjenestepensjon. 

Spekters forventninger

Gjennom tilbakemeldinger fra medlemsvirksomheter, undersøkelser og erfaringer fra den nåværende avtalen, har Spekter en rekke forventninger til en eventuell ny IA- avtale.

En ny IA- avtale må etter Spekters mening:

  • Bidra til å mobilisere mer arbeidskraft. Inneværende avtale ble beskrevet som en ”aktivitets- og nærværsreform”. De fleste aktivitetene rettet seg mot flere forpliktelser og en forskyvning av de økonomiske belastninger over på arbeidsgiver. Denne utviklingen må reverseres og avtalen må i større grad bidra til å mobilisere mer arbeidskraft slik at arbeidsgivere får mer igjen for den omfattende innsatsen som legges ned i IA- arbeidet.  (Les mer om Spekters initiativ ”fra IA til MOA” ).
  • Ha aktiviteter og tiltak som avdekker årsakene til de store kjønnsforskjellene i sykefravær. Dette er den store utfordringen i sykefraværsarbeidet og vi må derfor ha større forståelse for kvinnefraværet og hvilke tiltak som er effektive for å gjøre noe med dette.
  • Ha krav til oppfølging som er hensiktsmessige og gjennomførbare for virksomhetene. En gjennomgang og forenkling av dagens system er nødvendig både når det gjelder aktivitetene og hvilke aktører som skal bidra på de ulike tidspunkter.    
  • Bidra til å etablere bedre balanse mellom de ulike aktørenes ansvar i oppfølgingsarbeidet. Dette kan være forpliktende krav til NAVs bidrag i oppfølgingsarbeidet, og  til hvordan man  i større grad kan forplikte og bruke tillitsvalgte som ressurs i IA- arbeidet.
  • Inneholde tiltak som er effektive og hvor effekten er etterprøvbar.
  • Ha tiltak som retter seg mot arbeidsutprøvingssituasjoner som ikke belaster arbeidsgiverne økonomisk.

Konsekvensen av Spekters forventinger, er at man må se ut over gjeldende målgrupper når man fastsetter målene i en ny avtale.

Det var administrerende direktør Anne-Kari Bratten og fagsjef Olav W. Kvam som representerte Spekter i møtet. Statsråden oppsummerte med at man i nytt møte 24. september vil komme tilbake til den videre fremdriften i forhandlingene.