spekter.no>Hva skal videre IA-samarbeid bygge på?

Til høsten starter arbeidet med å forhandle ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA). I en rapport har en partssammensatt gruppe løftet frem temaer og problemstillinger som kan være utgangspunkt for forhandlingene.

Rapporten illustrerer viktige problemstillinger, men er ikke et uttrykk for partenes posisjoner.

Blant annet foreslår gruppen at partene bør se nærmere på kjønnsforskjeller i sykefraværet. En avklaring av tillitsvalgtes og bedrifthelsetjenestens rolle også kan være nyttig. Gruppen mener dessuten at man må vurdere oppfølging av utsatte bransjer/sektorer. Partene bør overveie ordninger som kan kompensere for aktiv sykemelding som ble avviklet i 2011.

 Kjønnsforskjeller i sykefravær

I rapporten pekes det blant annet på behovet for mer kunnskap om kjønnsforskjeller i sykefraværet. Kvinner har et høyere og økende sykefravær sammenlignet med menn. Fortsatt finnes det ingen dokumenterte forklaringer på hvorfor det er slik.

 Tillitsvalgtes rolle

Arbeidsgruppen viser til at IA-samarbeidet har hatt en positiv utvikling i den siste avtaleperioden. Dette dokumenteres i SINTEFs evaluering. SINTEF viser imidlertid til at det lokale IA-samarbeidet oppleves bedre blant lederne enn blant tillitsvalgte. I mange virksomheter ser ut til å gjenstå mye arbeid for å gjøre tillitsvalgte og verneombud til gode samarbeidspartnere.  Gruppen mener derfor at tiltak for å bedre tillitsvalgtes rolle og engasjement bør diskuteres.  

 Tilrettelegging for sykmeldte

Ordningen med aktiv sykmelding ble avviklet i 2011. Målet var da økt bruk av graderte sykmeldinger i kombinasjon med bedre tilrettelegging på arbeidsplassen.  Imidlertid ser det ut til å være behov for å finne virkemidler som kan erstatte aktiv sykmelding. I dag finnes det ingen økonomiske støttetiltak dersom den sykmeldte har behov for å være en del av arbeidsfellesskapet, men ikke kan yte noe produktivt arbeid for virksomheten. 

Bransjesatsing

IA-arbeidet har hatt økt fokuset på utsatte bransjer/sektorer de siste årene. Det er gjennomført flere fellesprosjekter, men det er fremdeles et potensial for å nå bransjer med større utfordringer. Derfor anbefaler arbeidsgruppen en diskusjon om hvordan man best følger opp spesielt utsatte bransjer/sektorer.

 Bedrifthelsetjenestens rolle

Bedriftshelsetjenesten skal delta på første dialogmøte for sykmeldte arbeidstakere. SINTEF viser til at dette kanskje har gått på bekostning av bistand til virksomhetene på HMS-området. Selv om dette dialogmøtet er en viktig arena for bedriftshelsetjenesten, dokumenterer SINTEF at deltakelsen ofte ikke har betydning for utfallet av sykmeldingstilfellet etter syv uker.