spekter.no>Forventer en moderne og fremtidsrettet regjeringsplattform
Anne Kari Bratten, adm. dir i Spekter
Anne Kari Bratten, adm. dir i Spekter

- En av de største utfordringene fremover vil være å sikre nok arbeidskraft til både privat og offentlig sektor. En moderne og fremtidsrettet regjeringsplattform må svare opp dette utfordringsbilde, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Spektersjefen ser frem til et godt og konstruktiv samarbeid med den nye regjeringen, og har forventninger til at det vil komme nye ideer, løsninger og tilpasninger innen både arbeidsliv, helse og samferdsel.

- Økt mobilisering av arbeidskraft er alfa og omega dersom vi skal kunne tilby gode, trygge og forutsigbare velferdstjenester og sikre høy økonomisk verdiskapning også i fremtiden. Man må se ut over de tradisjonelle virkemidlene for å sørge for at vi har nok folk i arbeid. Flere må jobbe heltid, det må være attraktivt å utsette pensjonsalderen og kompetansen må brukes enda smartere og mer rasjonelt enn i dag, sier Bratten.

Arbeidstidskommisjon

Hun ber regjeringen om snarlig å sette ned en arbeidstidskommisjon som kan foreta en helhetlig gjennomgang av alle arbeidstidsbestemmelsene og hvordan disse praktiseres i dag. Det har aldri vært gjort før, og vil være helt avgjørende for å tydeliggjøre utfordringene og finne nye løsninger.

- I arbeidslivet stemmer ikke kart og terreng helt overens lenger.  De borgerlige partiene har alle lovet å justere Arbeidsmiljøloven. Jeg håper derfor vi snarlig får på plass lovjusteringer slik at arbeidstidsreglene bedre avspeiler arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnets behov anno 2013, sier Bratten.

Over 40 prosent kvinner og 13 prosent menn jobber i dag deltid. Det gir grunn til å lytte når om lag halvparten at de deltidsansatte sier de ville ha jobbet mer dersom arbeidstidsordningen var bedre tilpasset deres individuelle behov. For noen vil det være interessant med lengre arbeidsdager og færre oppmøter på jobb. For andre passer det kanskje best å ha fri mandag fremfor lørdag.

Fra IA til MOA

Spekter ser også frem til å forhandle om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA). Bratten håper den nye regjeringen vil være med på å videreutvikle dagens IA-avtale til en MOA-avtale – en "Samarbeidsavtale for mobilisering av arbeidskraft".

- Med en MOA-avtale vil IA-arbeidet kunne forsterkes, samtidig som vi kan jobbe mer målrettet og bredere for å mobilisere den arbeidskraften vi trenger. Jeg tror dessuten de fleste vil oppleve det bedre å være mobilisert enn inkludert, sier Bratten.

Spekter har lenge tatt til orde for at pensjonsforliket fra 2005 blir implementert i offentlig sektor. Bratten oppfordrer regjeringen til å diskutere hvordan partene kan motiveres til å ordne opp i dette.

- Det er uholdbart at ca. 800 000 ansatte står utenfor pensjonsforliket. Den offentlige pensjonsordningen gir nå ingen forutsigbarhet for verken arbeidsgivere eller arbeidstakere. Jeg mener også det vil være klokt å gjennomgå særaldersgrensene. Er det fortsatt grunnlag for at sykepleiere ikke skal kunne jobbe etter at de er 65 år, eller at politifolk kan gå av med pensjon når de er 57 år, spør Bratten.

Fornyet samferdselspolitikk

Spekter forventer også at den nye regjeringen fortsetter et offensivt arbeid for å finne samferdselsløsninger som kan bidra til at folk kommer seg enklere på jobb. I 1980 brukte vi 52 minutter pr dag på å komme oss til og fra arbeidet. I 2010 brukte vi 61 minutter på arbeidsveien. En viktig forklaring på økningen er at man ikke har bygd ut og vedlikeholdt infrastrukturen slik at den holder tritt med økningen i behov. Det blir køer når mange flere skal på jobb uten at veiene, jernbanen og kollektivtransporten får større kapasitet.

- Det er på høy tid å innrette samferdselspolitikken slik at folk kan gjøre unna veien til jobb raskere og mer effektivt. Det er bedre at folk bruker tid på jobb enn tid i kø, sier Bratten.

Hun ser for seg at en fornyet samferdselspolitikk må legge til rette for at både person- og godstrafikk kundene får et betydelig bedre tilbud enn i dag. I persontrafikken må løsningene sikre mest mulig sømløse reiser og bygge opp under de kollektive løsningene rundt byer og tettsteder.

- Et samferdselsløft må ta utgangspunkt i de kjente behovene i markedet. Det må etableres en overordnet ruteplan som er grunnlaget for fornuftige investeringer, drift og vedlikehold av infrastruktur og materiell, sier Bratten. 

Samferdselspolitikken styres i dag gjennom et svært fragmentert ansvarsbilde. Spekter mener politikken må styres mer i stort og mindre i smått.

- Behovene for samordning og koordinering er stort for å sikre de beste løsningene og effektiv framdrift.  Politisk må det kunne tydeliggjøres hva satsingen i samferdselssektoren betyr for brukerne, i stedet for hvor mye penger som anvendes, sier Bratten.