spekter.no>EUs fjerde jernbanepakke

Jernbanen må levere mer og bedre togtrafikk for pengene. Spekter mener det er naturlig å ta i bruk prinsippet om konkurranse, slik EUs fjerde jernbanepakke legger opp til. Samtidig er kvaliteten på infrastrukturen viktig for når kontrakter om offentlig kjøp bør konkurranseutsettes.

EU-kommisjonen vil øke jernbanens markedsandel innen persontrafikk i Europa. Det europeiske jernbanesystemet mangler kvalitet overfor kundene, men har potensial til å spille en vesentlig større rolle.  Kapasitet og kvalitet i nettet har behov for oppgradering. Samtidig er det ønskelig å få mer igjen for de offentlige midlene som investeres i infrastruktur og offentlig kjøp av togtrafikk.

EU-kommisjonen vil ha konkurranse om oppgavene

Det er særlig jernbanepakkens krav om at offentlig kjøp av persontrafikk på jernbane skal legges ut i konkurranse som er av betydning for Norge. Konkurranse om tradisjonelle offentlige tjenester har på viktige områder bidratt til bedre og rimeligere tjenester, og til mer transparens om muligheter for kvalitetsforbedringer og kostnadseffektivisering. Eksempler på dette er energi, post og telecom.

I Europa er det så langt pålagt konkurranse innen både godstransport og internasjonal persontrafikk på jernbanen.

Det er naturlig å ta i bruk prinsippet om konkurranse også i innenlands persontrafikk, slik som EUs fjerde jernbanepakke legger opp til, sier administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas.

Mangler ved infrastrukturen begrenser mulighetene

EU-kommisjonen bemerker at mangel på kapasitet og kvalitet på infrastrukturen er utfordringer som i stor grad preger det europeiske jernbanenettet utenom høyhastighetsbanene. Det er positivt at jernbanepakken anerkjenner utfordringene som ligger i at jernbaneinfrastrukturen fungerer som naturlige monopoler. Vi mener imidlertid tiltakene som foreslås for å bøte på dette er for svake.

Norsk lov og regelverk har allerede implementert viktige deler av det jernbanepakke IV foreskriver.  Spesielt gjelder dette organiseringen av jernbanesektoren, med etableringen av Jernbaneverket som infrastrukturforvalter uavhengig av togselskapene.

Kvaliteten på infrastrukturen er i bedring, men organiseringen har ikke gitt en forvalter som i tilstrekkelig grad møter togselskapenes behov for å kunne levere god kvalitet på sine tjenester overfor kundene.

Jernbanepakke IV har et særlig fokus på å sikre konkurranse mellom togselskap. Vi mener det er et element som mangler, nemlig at det må legges inn forutsigbarhet for at togselskapene får nødvendige ytelser i infrastrukturen.  Dette vil etter vår oppfatning være viktig for å understøtte intensjonene i jernbanepakken.

Infrastrukturens avgjørende betydning for å kunne levere fullgod kvalitet til sluttkunden, vil være sentral for når kontrakter om offentlig kjøp mest hensiktsmessig kan legges ut i konkurranse.

Innfasing av konkurranse må skje med basis i en fullverdig infrastruktur, og tempoet i utbygging og modernisering av jernbaneinfrastrukturen derfor vil ha betydning for når et banenett er forberedt for slik konkurranseeksponering, sier Haukaas.

Jernbaneverket må ta ansvaret for punktligheten

Kvaliteten til sluttkunden er helt avhengig av at infrastrukturforvalteren leverer kvalitet. Det samlede punktlighetsansvaret for jernbanen må derfor entydig plasseres hos infrastrukturforvalteren.

Regningen for togselskapenes kompensasjon til gods- og personkunder ved forsinkelser må i sin helhet dekkes av infrastrukturforvalteren. Sistnevnte må på sin side bemyndiges til å stille alle nødvendige krav overfor de som trafikkerer på nettet, slik at disse ikke hindrer punktligheten, herunder å kunne ilegge gebyr til togselskap som forstyrrer driften og svekker punktligheten i togtrafikken.

Vi mener en modell der Jernbaneverket tar ansvaret for punktligheten er relevant i et europeisk perspektiv, og at Norge derfor bør spille denne inn til Kommisjonen for å tas videre i arbeidet med jernbanepakken, sier Haukaas.

 

Se forøvrig også vårt brev til Samferdselsdepartementet i 2011 med forslag om Jernbaneverkets ansvar for punktligheten i jernbanenettet.