spekter.no>- Positiv til nytt tiltak mot ufrivillig deltid, men forslaget må utredes bedre

I en tiltakspakke mot ufrivillig deltid foreslår Regjeringen blant annet at det innføres en mertidsparagraf som skal sikre at deltidsansatte som jevnlig tar ekstravakter, kan få ekstravaktene som en fast del av din stillingsandel. – Spekter slutter seg til prinsippet i forslaget, sier viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten.

– Når en deltidsansatt skal arbeide mandag, tirsdag og onsdag, men over en lang periode også har jobbet torsdag, skulle det bare mangle om han ikke fikk utvidet stillingen sin permanent.

Forslaget trenger imidlertid mer utredning når det gjelder hvordan man har tenkt å løse utfordringene med tilfeldig merarbeid/ekstravakter. Spekter peker i høringssvaret særlig på hvordan den nye utvidede arbeidstiden skal fordeles, og hvordan dette vil påvirke den allerede krevende situasjonen vi har i særlig helseforetakene med å etablere ordinære arbeidsplaner som dekker alle slags vakter, også helgevakter og vakter med ubekvem arbeidstid.  

- De største utfordringene knyttet til deltid ligger i den frivillige deltiden. I helseforetakene får nå de fleste som ønsker det nå tilbud om den stillingsandelen de ønsker. - Vi må fortsette arbeidet med å skape en heltidskultur som både vil bidra til likestilling, sikre samfunnet sårt tiltrengt arbeidskraft og som er viktig for å sikre best mulig tjenester, avslutter Bratten. 

Regjeringen foreslår også å lovfeste en drøftingsplikt om bruken av deltidsstillinger. Dette er bestemmelser som allerede er innført i de fleste Spekter-virksomheter.