spekter.no>Stevning for arbeidsretten
Administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas.
Administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har stevnet Norsk Flygelederforening (NFF) for arbeidsretten med krav om at en av NFFs tillitsvalgte skal fratre. Bakgrunnen for stevningen er at Spekter mener at den tillitsvalgte har gjort seg skyldig i grovt brudd på sin plikt etter Hovedavtalen ved å fremsette trusler om og tilskynde til ulovlig konflikt. Den tillitsvalgte har ikke lenger tillit i Avinors ledelse.

Som arbeidsgiverforening kan Spekter aldri akseptere, eller la være å reagere på adferd som er i strid med hovedavtalens bestemmelser. Hovedavtalen slår fast at arbeidsgiver og tillitsvalgt har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet.

Spekter har gjennom sommeren hatt dialog med NFFs ledelse hvor vår bekymring for driftssituasjonen på Røyken og Gardermoen har vært tema. På det siste møtet som fant sted den 13. august meddelte vi NFFs ledelse om at den tillitsvalgte ikke lenger har ledelsens tillit og vi fremsatte krav om at denne personen fratrer som tillitsvalgt som følge av grovt brudd på hovedavtalen.

- NFFs ledelse har meddelt at de ikke stiller seg bak vår oppfatning og krav. Derfor har vi i dag sett oss nødt til å gå til det skritt å stevne NFF for arbeidsretten med krav om fratredelse av tillitsvalgt, sier Lars Haukaas administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen