spekter.no>Spekter støtter forslag til ny tjenestepensjon for privat sektor

- Det er viktig at vi raskt får på plass en ny tjenestepensjon for privat sektor, og Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter hovedtrekkene i Banklovkommisjonens forslag, slik Spekter også gjorde som medlem av kommisjonen, sier administrerende direktør Lars Haukaas.

Banklovkommisjonens forslag til ny tjenestepensjon for privat sektor (såkalte hybride pensjonsordninger) er nå ute på høring.

- Dagens ytelsesordninger er ikke godt nok tilpasset pensjonsreformen og de gir også lite forutsigbare kostnader for arbeidsgiver, understreker Haukaas.

Spekter har i høringsuttalelsen pekt på viktigheten av at også pensjonsordningene i offentlig sektor utvikles slik at de er bedre tilpasset prinsippene i pensjonsreformen og slik at de letter mobiliteten mellom privat og offentlig sektor. Banklovkommisjonens forslag til hybrid tjenestepensjon vil kunne være et viktig bidrag i en slik utvikling.

Noen av Spekters virksomheter er i dag omfattet av særlover vedrørende pensjon. Eksempler på slike lover er pensjonslovene for apotekvirksomheter, operapensjonsloven og sykepleierpensjonsloven. Spekter uttaler i høringsuttalelsen at dette er lover som snarest må oppheves og bli erstattet av den generelle pensjonslovgivningen.

Departementet uttaler i høringsbrevet at man vil komme tilbake til spørsmålene om
maksimale innskuddssatser og knekkpunkt i innskuddspensjonsordninger i forbindelse
med fase III av Banklovkommisjonens utredning.

- Vi vil allerede nå signalisere at en tilpasning av knekkpunktet i forhold til ny folketrygd og en heving av maksimal innskuddssats etter vår oppfatning er helt nødvendig og at det er viktig at en slik tilpasning skjer raskt, slik at innskuddspensjon fortsatt blir et aktuelt alternativ for virksomhetene, sier Haukaas.

Videre har Spekter i høringsuttalelsen gjentatt noen særmerknader fra arbeidet i Banklovkommisjonen. Vi mener loven bør åpne for større arbeidstakertilskudd enn foreslått. Det er også vist til særmerknad vedrørende delingstall og justeringsfaktor. Spekter har i høringsuttalelsen pekt på at de navnevalg Banklovkommisjonen foreslår er noe uheldige. Etter Spekters oppfatning bør det velges navn på modellene som er nøytrale og for eksempel beskriver modellenes egenskaper. Spekter foreslår derfor at Standardmodellen betegnes Tilvalgsmodellen.