spekter.no>Regjeringens eget mål er mer ambisiøst enn høy NTP-ramme

Regjeringens mål om et tipp topp moderne jernbane- og hovedvegnett innen 20 år deles fullt ut av Spekter. Er krevende, nødvendig og realistisk.

- Regjeringens mål om et tipp topp moderne jernbane- og hovedvegnett innen 20 år deles fullt ut av Spekter. Dette er et nødvendig mål for å møte samfunnets behov, spesielt med tanke på en kraftig befolkningsvekst og behov for å ta ut arbeidskraftpotensialer og sikre næringslivets konkurranseevne gjennom bærekraftige transportløsninger. Det er samtidig et krevende, men realistisk mål - gitt at de rette forutsetninger legges til grunn, sier administrerende direktør Lars Haukaas.

Samferdselsetatene har i dag lagt fram sine forslag til NTP for perioden 2014-2023.  Samferdselsetatene har gjort en svært solid jobb, og oppdraget er besvart.  De øvre rammene som etatene har hatt å forholde seg til, er imidlertid for beskjedne i forhold til de viktige målformuleringene som er kommet til i ettertid.

- Det er spesielt innenfor jernbanen at det er et hav av avstand mellom regjeringens mål og det aktivitetsnivå som etatene legger opp til mot 2023.  Jernbaneverket har i planen foreslått å øke innsatsen innen drift og vedlikehold vesentlig, noe som er helt nødvendig og riktig.  Driftssikkerheten i eksisterende nett må være fullt på høyde før det bygges nytt.  Dette spiser imidlertid av totalrammen, og gir tilsvarende mindre rom for nybygg, sier Haukaas.

- En NTP for 2014-2023 som svarer opp regjeringens mål, må klare å ferdigstille IC-nettet med Follobanen samt ny Alnabruterminal innenfor planperioden.  I tillegg vil det være lite hensiktsmessig å vente med oppgradering av det øvrige nettet til neste planperiode.  Tipp topp moderne hovedstrekninger mellom Oslo og h.h.v. Bergen, Trondheim, Kristiansand/Stavanger og Göteborg vil også kreve sitt, og det er liten tid å miste.  Innenfor planrammene har Jernbaneverket kun funnet plass for en fornyet planlegging av Ringeriksbanen.  Men selve utbyggingen av Ringeriksbanen bør være kommet godt i gang innen utløpet av planperioden i 2023, fortsetter Haukaas.

Samferdselsdepartementet har denne gang en vesentlig større jobb å gjøre i forbindelse med transformasjonen fra etatenes forslag til Stortingsmeldingen, enn det de har hatt i tidligere tilsvarende planrevisjoner.  Alle utredningene og tilleggsoppgavene som etatene har besvart ved siden av sitt forslag til NTP viser dette med tydelighet.

- Etatene peker på behovet for forutsigbarhet i finansiering.  For å gå det forestående samferdselsløftet i møte, finnes ingen annen løsning enn å etablere utbyggingsselskaper for hver av de enkelte hovedstrekninger/-anlegg.  Hva som skal bygges til hvilken tid, og hvordan dette skal være finansiert, må være på plass før anlegget startes opp, avslutter Haukaas.