spekter.no>Godt arbeidsmiljø i Norge

STAMI presenterte i dag resultater fra en ny europeisk arbeidsmiljøundersøkelse. Resultatene viser at arbeidsmiljøet i Norge gjennomgående er godt.

Undersøkelsen viser at:

  • Arbeidsmiljøet i Norge er gjennomgående godt
  • Arbeidslivet i Norge merker få konsekvenser av finanskrisen. Denne slår kraftig ut Europa. Spania har for eksempel 26 % arbeidsledighet
  • Arbeidslivet i Norge er preget av stor endringstakt og stor grad av medvirkning
  • Det er god balanse mellom arbeid og fritid i Norge sammenlignet med EU. Dette skyldes satsing på gode velferdsordninger som full barnehagedekning m.m.
  • Det er noe høyere forekomst av vold, trusler om vold og utilbørlig atferd i det norske arbeidslivet sammenlignet med Europa
  • En høy andel av arbeidstakerne i Norge opplever arbeidet sitt som positivt
  • Den selvrapportert helsen blant norske arbeidstakere er på nivå med snittet i EU
  • Norsk arbeidsliv har et høyere sykefravær enn EU, men også et høyere sykenærvær