spekter.no>Flest menn med fleksibel alderspensjon

Det er en sterk overvekt av menn som tar ut fleksibel alderspensjon i folketrygden. 8 av 10 av de som tar ut alderspensjon før fylte 67 år er menn. Dette viser rapporten fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe som kom i juni i år.

Stein Gjerding, Sjeføkonom i Spekter.
Stein Gjerding, Sjeføkonom i Spekter.

Noe av forskjellen kan forklares med at flere kvinner enn menn mottar pensjon fra andre ordninger som uførepensjon, AFP og etterlattepensjon. Videre er det flere kvinner enn menn som har for lav opptjent pensjon til å kunne gå av med tidligpensjon. Men selv om en korrigerer for disse faktorene og ser på uttak av alderspensjon som andel av de som kan gå av før 67 år, er det imidlertid en klar overvekt av menn.

- En årsak kan være at flere menn enn kvinner regner med at det vil lønner seg å ta ut tidlig pensjon, fordi menn har en kortere forventet levealder. I tillegg er det flere menn enn kvinner som jobber i privat sektor, som denne ordningen er aktuell for, sier Spekters sjeføkonom Stein Gjerding.

Rapporten slår fast at det vil bli endringer i denne kjønnssammensetningen. Over tid vil flere kvinner kunne gå av med tidligpensjon blant annet fordi yngre årskull av kvinner har høyere pensjonsopptjening enn eldre årskull.

Jobber samtidig med AFP

Rapporten fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe viser at uttaket fra folketrygden er betydelig høyere enn man forutså. Rapporten viser imidlertid også at i aldersgruppen 62 - 66 år har flertallet som har tatt ut folketrygd fortsatt helt eller delvis å arbeide. Kun 36 % av alderspensjonistene i alderen 62 - 66 år er helt ute av arbeidslivet. Den samme tendensen ser vi i AFP uttak. Ca 70 % av de som tok ut AFP har fortsatt helt eller delvis i jobb.

- Uttaket av folketrygd/AFP skyldes derfor i stor grad individuelle finansielle preferanser, for eksempel at folk vil ha pengene nå, og i mindre grad et reelt ønske om å tre ut av arbeidslivet fra 62 år. Imidlertid har ordningen kun virket i ett og et halvt år, så vi skal være forsiktig med å konkludere med at vi ser et mønster, sier Gjerding.
- Det er beregnet at forventet gjenstående tid i arbeid for en 50 åring har økt. En 50-åring kunne i 2011 forventes å arbeide 11,0 år i full stilling, noe som er 1,4 år høyere enn i 2001, fortsetter Gjerding.

Flere i arbeid

For aldersgruppen 62-66 år har sysselsettingsnivået vært klart økende i perioden 2007-2011. Veksten har kommet både blant menn og kvinner, men har vært spesielt sterk for kvinnene. Også i 2011 var det en vekst i sysselsettingen, spesielt var veksten sterk for 62-åringene. Utviklingen i andelene som fortsetter å stå i arbeid etter fylte 62 år i offentlig og privat sektor tyder foreløpig ikke på at tilpasningen til de sysselsatte i de to sektorene har vært spesielt ulik som følge av pensjonsreformen.

Det blir også færre minstepensjonister. Andelen minstepensjonister av alle alderspensjonister var 27 prosent i 2009, og har gått ned med 11 prosentpoeng fra 1999.

Bakgrunn

Den nye pensjonsreformen medførte at det fra 2011 ble mulig å ta ut fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 62 år. I desember 2011 hadde nær 36 000 personer i alderen 62?66 år tatt ut fleksibel alderspensjon. I tillegg økte antall alderspensjonister over 67 år med om lag 19 000 personer slik at totalt antall alderspensjonister i folketrygden økte med hele 55 000 fra utgangen av 2010 til utgangen av 2011. Den sterke veksten i antall pensjonister bidro til en meget sterk vekst i utgiftene til folketrygdens alderspensjon i 2011.

Pensjonspolitisk arbeidsgruppe ble etablert som en undergruppe til Arbeids- og pensjonspolitisk råd i 2009.

Rapporten "Uttak av pensjon og yrkesaktivitet blant eldre - status og utviklingstrekk" oppsummerer statistikk og analyser av utviklingen i pensjoneringsatferd, yrkesaktivitet og inntektsutvikling i den eldre befolkningen til og med 2011, eller så langt det foreligger statistikk på ulike områder.

Et viktig formål med rapporten er å se nærmere på hvordan pensjonsreformen har påvirket pensjonsuttak og sysselsetting.

Rapporten kan lastes ned til venstre.