spekter.no>Feil om deltid
-Helgearbeidet er en av de viktigste årsakene til deltid, sier viseadministrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.
-Helgearbeidet er en av de viktigste årsakene til deltid, sier viseadministrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

Deltid reduseres i helseforetakene. Dagsrevyens omtale av deltidsproblematikken onsdag kveld stemmer ikke med virkeligheten, sier Anne-Kari Bratten i Spekter.

Dagsrevyen hadde i kveld en reportasje om deltid som var svært misvisende og til dels feil. Det ble blant annet referert til en statistikk fra SSB som viser at deltidsstillinger har økt med 2,5 prosent i løpet av det siste året. Den omtalte statistikken omfatter alle som på et tidspunkt jobbet deltid i helseforetakene, både faste og midlertidige, vikarer og ekstravakter, studenter og pensjonister som jobber ekstra. Det er misvisende å bruke den statistikken for å vise at deltiden har gått opp, når statistikken i realiteten omfatter langt mer enn det helseforetakene blir målt på når det gjelder reduksjon av deltid. Det er selvsagt ikke all deltid som skal eller kan reduseres.

Få som ønsker hel stilling

Helseforetakene baserer sitt arbeid med å redusere deltid for de som ønsker eller kan jobbe mer i sykehusene, og som har et fast ansettelsesforhold. Blant disse viser tall fra regionene at deltiden er redusert. I tillegg viser en kartlegging gjort i 2012 at kun om lag 6,4 prosent ønsker hel stilling. De aller fleste ønsker altså å ha den stillingsandelen de har, eller de ønsker å øke til en stillingsandel som fortsatt gjør at de vil bli ansett som deltidsarbeidene i SSBs statistikk.

Helgearbeid er en av de viktigste grunnene til deltid

NSFs forbundsleder Eli Gunhild Bye ga i reportasjen uttrykk for at helgearbeid ikke har betydning for omfanget av deltid. Både skift/turnusutvalget og forskere har slått fast at helgearbeidet er en av de viktigste årsakene til deltid. NSF har stilt seg helt på sidelinjen i å søke løsninger for å redusere deltid. NSFs medlemmer ønsker ikke å jobbe flere helger, slik Fagforbundet har stilt seg positive til. NSF takket også nei til å etablere en ny og bedre kompensasjonsordning for helgearbeid i forbindelse med overenskomstrevisjonen 2012, en ordning som ble avtalt mellom Fagforbundet og Spekter. NSF avviser også alle diskusjoner om arbeidstidsordninger som kan redusere deltid.

Har prosesser med Fagforbundet

- Spekter vil sammen med Fagforbundet fortsette arbeidet med å øke heltidsstillinger i sykehusene. Dette er et arbeid som krever tiltak både knyttet til helgearbeid og arbeidstid. I tillegg arbeides det med ulike kompetanse- og utdanningstiltak som vil bidra til at flere kan arbeide mer, sier viseadministrende direktør Anne-Kari Bratten, som legger til at NSF og de øvrige forbundene i helseforetakene selvsagt når som helst er velkommen til å delta i de prosessene som er igangsatt med Fagforbundet.