spekter.no>Få deltidsansatte ønsker heltid i helseforetakene
Anne-Kari Bratten, Spekter. (Foto: Erlend Dalhaug Daae).
Anne-Kari Bratten, Spekter. (Foto: Erlend Dalhaug Daae).

I en nasjonal kartlegging av ufrivillig deltid i helseforetakene, svarer kun 6,4 prosent av de deltidsansatte at de ønsker hel stilling. - For Spekter er det et viktig at flest mulig skal tilbys hele og faste stillinger. Å få bukt med den ufrivillige deltiden prioriteres i alle landet sykehus. Samtidig må vi få flere av de som i dag jobber frivillig deltid til å ønske seg heltidsstillinger, sier Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Som ledd i arbeidet med å redusere deltid, har helseforetakene kartlagt omfanget av ufrivillig deltid. Pr 1. april viser tallene at av de som jobber deltid, ønsker 11,5 prosent å jobbe mer enn i dag, og de kan øke stillingsprosenten innen en måned. Det er imidlertid kun 6,4 prosent av de deltidsansatte som ønsker hel stilling.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er rundt 90 prosent av de deltidsansatte tilfreds med sin deltidsprosent, og ønsker ikke å jobbe mer. - Disse tallene stemmer godt overens med våre funn i helseforetakene. Situasjonen er bekymringsfull. Helsesektoren vil mangle 28 000 sykepleierårsverk og 57 000 helsefagarbeiderårsverk i 2035, i følge SSB. I tillegg blir kompetansen og kontinuiteten rundt pasienten best når de ansatte har faste, hele stillinger. Det norske velferdssamfunnet er derfor helt avhengig av at færre jobber deltid, sier Anne-Kari Bratten.

Organisering av arbeidstiden er nøkkelen

I en undersøkelse gjennomført av Norstat i 2011, kom det frem at nesten halvparten av kvinner i deltidsstillinger kan tenke seg å jobbe mer dersom de får bedre tilpasset arbeidstid. Dette viser at det ligger et stort mulighetsrom i særlig kvinners arbeidstilbud.Nøkkelen til å redusere deltiden i helsesektoren handler om å se på helgearbeid og den enkelte ansattes mulighet for å få en arbeidstidsordning som er tilpasset egne behov og ønsker.

- Det er grundig dokumentert i forskning at løsningen på problemet med ufrivillig deltid, finnes i helgearbeidet. Dersom helgearbeidet fordeles på flere enn i dag, kombinert med at sykepleiere og helsefagarbeidere jobber noen få helger mer i året, selvsagt mot tilsvarende fri andre dager, vil mesteparten av den ufrivillige deltiden forsvinne, sier Anne-Kari Bratten.

I fjor høst inngikk også Spekter og Fagforbundet en samarbeidsavtale om å se på tiltak for å få redusert utfrivillig deltid. Samtidig har flere helseforetak mottatt prosjektmidler fra NAV og VOX, for å sette i gang forsøk som kan bidra til at flere jobber mer. Forsøkene dreier seg i hovedsak om å se på arbeidstidsordninger, helgearbeid, fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidssted og kompetanseutvikling. Målet er at forsøkene skal gi færre ufrivillig deltidsansatte.

Arbeidstidskommisjon

Spekter ønsker at det nedsettes en arbeidstidskommisjon som skal foreta en grundig gjennomgang av arbeidstidsbestemmelsene og praktiseringen av disse, for å se om det er forhold ved dagens bestemmelser som hindrer at mobilisering av arbeidskraft.

- Det er et faktum at det aldri har vært gjennomført en kartlegging av hvordan arbeidstidsbestemmelsene i lovgivning og tariffavtaler supplerer hverandre. Derfor ønsker vi en slik gjennomgang for å få mer kunnskap om hvordan vi kan øke andelen heltidsansatte, avslutter Bratten.