spekter.no>De som velger fagbrev lykkes!
  • Anne-Kari Bratten og Jan Davidsen lanserte inspirasjonsheftet "Sammen for flere heltidsstillinger - en offensiv innsats" (Foto: Ida von Hanno Bast).
    Anne-Kari Bratten og Jan Davidsen lanserte inspirasjonsheftet "Sammen for flere heltidsstillinger - en offensiv innsats" (Foto: Ida von Hanno Bast).
  • - Vi har satt et mål om å øke antall læreplasser innen 2015, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen (Foto: Ida von Hanno Bast).
    - Vi har satt et mål om å øke antall læreplasser innen 2015, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen (Foto: Ida von Hanno Bast).
  • - Jeg er lei av beskrivelser om at ingen ting nytter dersom en ikke får tilført flere penger, sa Administrerende direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset Vestfold (foto: Ida von Hanno Bast)
    - Jeg er lei av beskrivelser om at ingen ting nytter dersom en ikke får tilført flere penger, sa Administrerende direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset Vestfold (foto: Ida von Hanno Bast)

- Norge trenger flere som velger utdanning og yrker som velferdsstaten trenger. Vi må derfor både sørge for at det må bli lettere for deltidsansatte å ta et fagbrev, og det må bli mer fleksible løp i videregående for å redusere frafallet, sa Anne-Kari Bratten, Spekters viseadministrerende direktør på Fagforbundet og Spekters konferanse om fagopplæring i spesialisthelsetjenesten.

Fagforbundet og Spekters felles konferanse samlet over 150 deltakere, og hadde fokus på hvordan sykehusene kan organisere arbeidet for å øke andelen faglærte og heltidsansatte, og hvordan man får rett kompetanse på rett sted. Flere sykehus viste hvordan de jobbet, og både Sykehuset Vestfold, Sykehuset Østfold, Stavanger Universitetssykehus og Helse Bergen delte sine erfaringer.

Forbundsleder Jan Davidsens hovedbudskap var at målet er at arbeidslivet skal organiseres ut fra at hele stillinger skal være en norm, og at løsningen ligger på den enkelte arbeidsplass.
- De gode eksemplene finnes, og de skal vi vise på denne konferansen. Det går an hvis man vil! Blant annet skal belastningen med å jobbe helg, kveld og natt fordeles på flere, sa Davidsen.

Anne-Kari Bratten la i sitt innlegg stor vekt på at de elevene i videregående skole som velger å ta fagbrev lykkes i større grad enn de som velger studiespesialisering. De som velger fagbrev fullfører i større grad, og får jobb i etterkant, mens frafallet er svært stort blant de som velger studiespesialisering, og 30 prosent av elevene faller ut av videregående skole. Spekter og Fagforbundet vil derfor at det skal innføres et sikkerhetsnett for de som faller fra. I tillegg ønsker de å endre praksiskandidatordningen, slik at flere ufaglærte kvinner skal kunne få fagbrev.
- Med dagens regelverk kan en ufaglært kvinne i deltidsjobb få fagbrev - og hel stilling - først etter 10 år. Denne ordningen er utviklet for menn i industrien. Vi trenger en dokumentasjonsordning som er bedre tilpasset utfordringene i helsesektoren, understreket Bratten.

Mobilisering er jobb nr 1

Bratten la vekt på at mobilisering av arbeidskraft er Spekters jobb nr 1 i arbeidslivspolitikken:
- I 2035 vil vi mangle 28 000 sykepleiere, 57 000 helsefagarbeidere og 2400 bioingeniører, og det er hvis alle jobber heltid og det gjør de jo ikke.

Norske kvinner arbeider 30,7 timer pr uke inkludert overtid, og menn arbeider 37,5 timer pr uke inkludert overtid. Dersom kvinner øker arbeidstiden fra 31 til 34 timer, tilsvarer det halvparten av verdien av oljefondet.
- Halvparten av kvinnene kunne ha jobbet mer dersom de hadde en arbeidstid som var bedre tilpasset deres hverdag, i følge en undersøkelse utført av Perduco på vegne av Spekter. Arbeidstidsordningene er åpenbart en viktig faktor, sa Bratten.

Davidsen og Bratten lanserte også Fagforbundet og Spekters inspirasjonshefte til arbeidet med heltid i sykehusene: Sammen for flere heltidsstillinger - en offensiv innsats

Vi blir det vi forteller

Administrerende direktør Stein Kinserdal ved Sykehuset Vestfold la vekt på at selv når det stormer som verst så har vi et helsevesen som er godt, og at selv om vi skal lære av de dårlige historiene og ta dem på alvor, så må sykehusene også fortelle de gode historiene.
- Vi blir det vi forteller - dersom historiene som fortelles er negative så skaper det utrygghet.
Dersom vi også forteller om det flotte vi gjør så skaper vi stolthet, identitet og trygghet, sa Kinserdal.

Økonomistyring essensielt

Kinserdal sa at dersom en ikke oppnår økonomisk balanse går all kraft med til å håndtere de dårlige økonomitallene, og at kvaliteten på medarbeiderne er helt avgjørende for kvaliteten på behandlingen.
- Jeg er lei av beskrivelser om at ingen ting nytter dersom en ikke får tilført flere penger.
Fra et underskudd på 200 millioner i 2007, klarte vi å snu oss til å bli det sykehuset som ga mest behandling for pengene i 2010 (Samdata). Omstilling i sykehus tar tid, og man må ta rekkefølgeproblematikken alvorlig. En må ta tak i de kreftene som ligger i de tusenvis av ansatte, mobilisere medarbeiderskapet, jobbe med logistikken og flaskehalsene i systemet, sa Kinserdal.

Ledelse avgjør

Kinserdal understreket viktigheten av å satse tungt på ledelse, og han sa at lederferdighetene er helt essensielle:
- Vi har derfor trimmet på hva lederrollen handler om. Det handler om fokus og å gjøre de riktige tingene, det handler om å forstå rollen og å kunne spille rollen. Styringsprinsippene våre er å mobilisere de ansatte, delegere ansvar og måle lederne på helhetlige resultat.

Den viktige yrkesopplæringen

Utdanningsminister Kristin Halvorsen var opptatt av at fremtidens eldre ikke kom til å være så nøysomme som tidligere generasjoner, og at vi derfor trenger mer arbeidskraft i helsesektoren.
- Når 68-erne blir gamle finner de seg ikke i at noen skal bestemme når de skal dusje og legge seg, at skal bestemme at de ikke får drikke rødvin hver dag. Det kommer til å være horder av rullatorer i demonstrasjonstog; voksne mennesker med stemmerett, beskrev Halvorsen.

Statsråden mente det hadde vært for lite oppmerksomhet rundt yrkesopplæringen.
- Vi vurderer nå kravene i praksiskandidatordningen, og ser på om ordningen kan gjøres annerledes, og vi har satt et mål om å øke antall læreplasser innen 2015. Blant de som velger påbyggingsåret er det 46 prosent stryk, og disse 19-åringene står igjen uten fagbrev og uten studiekompetanse, og de har brukt opp retten til videregående utdanning. Vi må derfor finne en tredje vei for disse elevene, sa Halvorsen.

Søker om World Skills 2018

Utdanningsministeren kunne fortelle at Norge nå skal søke om å få være vertskap for World Skills (VM i yrkesfag) i 2018.
- Dette vil øke oppmerksomheten rundt yrkesfagene, og jeg er glad for at vi har så mange kompetente deltakere og dommere blant norske yrkesfagelever, sa Halvorsen.

Inspirasjon for heltid

Fagforbundet og Spekter jobber sammen for å redusere deltiden i norske sykehus, og har utarbeidet et inspirasjonshefte til arbeidet med å øke heltidsandelen i norske sykehus.

Les om og last ned heftet her: Inspirasjonshefte for heltid i sykehusene - sammen for en offensiv innsats