spekter.no>Ba Stortinget om arbeidstidskommisjon

Spekters viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten deltok 13. februar på høringen til stortingets arbeids- og sosialkomité om Stortingsmelding 29 Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv.

- Regjeringen har lagt frem en god og dekkende stortingsmelding om arbeidslivet, men vi skulle gjerne sett at arbeidstidsbestemmelsene hadde blitt grundigere behandlet i meldingen, sa Anne-Kari Bratten

Spekter mener at det må nedsettes en arbeidstidskommisjon som for første gang skal gå gjennom alle arbeidstidsbestemmelsene og hvordan disse praktiseres i dag.

Målet med å nedsette en arbeidstidskommisjon er å finne løsninger på hvordan vi kan

  1. få mer arbeidskraft og øke andelen heltidsstillinger
  2. sikre at mange tjenester har kvalifisert personell 24 timer i døgnet 365 dager i året
  3. utforme bestemmelsene slik at praktiseringen ikke fører til lovbrudd hos seriøse arbeidsgivere

Arbeidstidsordningene avgjør arbeidskraften

Norge trenger arbeidskraft slik at vi også fremtiden skal kunne bære et godt velferdssamfunn. En av de realistiske, men utfordrende løsningene er å legge til rette for at flere kan jobbe heltid.

- De enorme arbeidskraftutfordringene vi har i årene fremover bør føre til at trepartssamarbeidet diskuterer hvordan vi kan utløse mer arbeidskraft. Omtrent to av tre av de ansatte i våre medlemsvirksomheter arbeider jevnlig utenfor den såkalte normalarbeidsdagen, fordi virksomhetene må være åpne hele døgnet 365 dager i året. I tillegg vil mange av dem oppleve særlig store utfordringer med å få tak i arbeidskraft i årene fremover, sa Bratten.

Bratten pekte i høringen blant annet på at SSB anslår at Norge vil mangle 13 000 sykepleiere og 41 000 helsefagarbeidere frem mot 2030, dersom disse jobber heltid. Samtidig er deltidsandelen dessverre svært høy blant disse gruppene. Mens deltidsandelen er på vel 25 prosent i Norge, er den på 41 prosent blant de ansatte i helseforetakene (2008-tall).

- I en av de sektorene vi kjenner godt, nemlig helsesektoren er diskusjonene om arbeidstidsordninger og turnusplaner blant de hyppigst mest diskuterte temaene mellom ledelsen og organisasjonene. Vi må derfor få til samarbeid, løsninger og insentiver som gjør at alle vakter er bemannet med godt kvalifisert personale, at arbeidsmiljøet er forsvarlig og at ubekvem arbeidstid fordeles på flest mulig, sa Bratten i høringen.

Les også Spekters innspill til stortingsmelding 29:

Les mer på Regjeringen.no:

Stortingsmelding 29 Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv finner du her: